Statuss:
Īstenošanā
logo

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Visaptverošas civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības izveide valsts institūcijām, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, augstskolām, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai, kā arī drošības padomu izveide sabiedrībai” (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884396)

„Track1” Katastrofu risku prevencijas un sagatavotības programmas ietvaros notiek ikgadējs konkurss, piešķirot grantu valsts atbalstam nacionāla līmeņa stratēģiju/risku pārvaldības projektu izstrādei, kā arī priekšizpētes projektiem konkrētu mērķu ieguldījumiem/investīcijām.

Dotācijas aktivitātē “Palīdzība dalībvalstīm katastrofu riska pārvaldības darbību sagatavošanā un īstenošanā”.

Vairāk par programmu: https://ec.europa.eu/echo/

Projekta mērķis un pielietojums:

Izveidot civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības ietvaru vairākos līmeņos, lai nodrošinātu, ka tas aptver apmācības procesu sākot no valsts institūciju (Ministru kabinets, ministrijas un padotības iestādes, kapitālsabiedrības) un pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju amatpersonām, augstskolas, tajā skaitā VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, kā arī nodrošinātu drošības padomu par apdraudējumiem pieejamību sabiedrībai kopumā, kas veicinās sabiedrības drošības kultūras veidošanos ilgtermiņā.

Sagaidāms, ka projekta ietvaros tiks izpētīta un izstrādāta apmācības pieeja, tajā skaitā arī apmācības materiāls, kas orientēts uz konkrētām pētījumā iekļautajām mērķa grupām, lai nodrošinātu sistemātisku un stratēģisku apmācības procesu par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jautājumiem. Papildus tiks izpētīta un izstrādāti drošības padomi sabiedrībai, atbilstoši šodienas mainīgajai apdraudējuma videi, tajā skaitā ņemot vērā informācijas pieejamības prasības dažādām sabiedrības grupām.

Ieviešot visaptverošu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības pieeju, tiks nodrošināta atbildīgo institūciju un sabiedrības izpratnes veicināšana un noturība (resilience) pret katastrofām, kas kopumā veicinās sabiedrības drošības kultūras veidošanu un stiprināšanu ilgtermiņā

Projekta realizācijas laiks:

02.01.2023. - 31.12.2024.

Projekta budžets:

266 200 EUR (95% ES finansējums, 209 000 EUR)

Finansējuma avots:

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas 2022.gada konkurss

Vadošais partneris:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta galvenās aktivitātes: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotais projekts paredz vairāku kompleksa analītiska pētījumu/izvērtējumu izstrādi un realizāciju līdz 2024.gadam (iepirkuma id: IeM VUGD 2023/2):

  1. Ministru kabineta locekļiem pielāgota apmācības satura un organizēšanas izpēte, kā arī apmācības materiāla sagatavošana.
  2. Valsts institūcijām (katastrofas pārvaldīšanas subjektiem un padotības iestādēm) pielāgota apmācības satura un organizēšanas izpēte, kā arī apmācības materiāla sagatavošana.
  3. Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas locekļiem pielāgota apmācības satura un organizēšanas izpēte, kā arī apmācības materiāla sagatavošana.
  4. Augstākās izglītības iestādēm pielāgota apmācības satura un organizēšanas izpēte, kā arī apmācības materiāla sagatavošana, tajā skaitā angļu valodā.
  5. VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai pielāgota apmācības satura un organizēšanas izpēte, kā arī apmācības materiāla sagatavošana.
  6. Sabiedrības drošībai un informēšanai izstrādāti drošības padomi par iespējamiem apdraudējumiem un paredzamo rīcību (iekļaujot informāciju vienlīdzīgas iespējas veicināšanai, kas piemērota personām ar invaliditāti), kas nodrošināta vairākās valodās.
  7. Esošā sabiedrības drošības bukleta “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?” nodrošināšana ar modernās tehnoloģijas risinājumu, piemēram, paplašināto realitāti (augmented reality), tā satura izpēte un izstrāde (ieviešana).
  8. Vides (mākslas) objektu izstrāde, pielāgošana vai izveidošana, lai ar modernās tehnoloģijas risinājumiem, piemēram, paplašināto realitāti (augmented reality) tiktu izplatīta informācija un popularizēti sabiedrības drošības jautājumi.

Project name in English:

Establishment of comprehensive civil protection and disaster management training for governmental institutions, civil protection commissions of municipalities, universities, SFRS Fire Safety and Civil Defence College, as well as establishing safety advice for the public (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884396)

For more information visit: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2023-02/LIST%20OF%20AWARDED%20TRACK%20I%20PROJECTS%202022.pdf