Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas:

 1. īstenot valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā;
 2. uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
 3. veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
 4. koordinēt iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir šādi uzdevumi:

 1. apzināt ugunsdrošības stāvokli Latvijā un iespējamos apdraudējumus un, pamatojoties uz to analīzi, sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām personām priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 2. organizēt un veikt prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 3. piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā;
 4. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanu;
 5. vadīt un veikt glābšanas darbus:
  1. dzēšot ugunsgrēkus;
  2. pēc ceļu satiksmes negadījumiem;
  3. iekšējos ūdeņos;
  4. atbilstoši dienesta tehniskajam nodrošinājumam un iespējām - zemūdens meklēšanas un citus glābšanas darbus.
 6. sadarbībā ar citām institūcijām veikt neatliekamos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām;
 7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 8. sniegt iespējamo palīdzību fiziskām personām ugunsgrēka vai avārijas gadījumā;
 9. nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem;
 10. atbilstoši kompetencei organizēt un īstenot civilās aizsardzības pasākumus;
 11. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
 12. apmācīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī civilās aizsardzības pasākumos iesaistāmās personas un organizēt to darbību;
 13. informēt sabiedrību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 14. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 15. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.