Statuss:
Īstenošanā

2021. – 2027.gada plānošanas periodā piesaistījām finansējumu Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu pārvalžu kapacitātes stiprināšanai un cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšanai, sabiedrības informēšanai, kā arī zaļai, izturīgai un ilgtspējīgai attīstībai.

2021. - 2027.gada programmā īstenojamie projekti:

 • “Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu reaģēšanas jomā Zemgales un Klaipēdas reģionos” (FloodAdapt, LL-00105)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu reaģēšanas jomā Zemgales un Klaipēdas reģionos” (FloodAdapt, LL-00105).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2021. – 2027.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.
Vairāk par projektu angļu valodā: https://latlit.eu/theprojects/floodadapt/

Projekta vispārējais mērķis

Paaugstināt gatavību un reaģēšanas spējas uz plūdiem Zemgales un Klaipēdas reģionos, kas ir būtiski, saskaroties ar klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Projekta galvenais uzsvars tiek likts uz Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbību. Ar kopīgām apmācībām, pieredzes apmaiņas vizītēm un semināriem, kuros tiks analizētas plūdu skartās teritorijas, piemēram, Jēkabpils un Rusnes sala, tiks palielināta glābšanas dienestu kapacitāte.

Projekta īstenošanas laiks

2024.gada 1.februāra līdz 2026.gada 31.janvārim (24 mēneši)

Projekta budžets

417 359,37 EUR (VUGD budžeta daļa 83 471,88 EUR, ES līdzfinansējums 333 887,49 EUR)

Sadarbības partneri

Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde

Projekta aktivitātes:      

 1. Kopīga pieredzes apmaiņas vizīte Hamburgā;
 2. Semināri vietējiem pašvaldību komunikatoriem – Jelgavā un Klaipēdā;
 3. Seminārs par klimata pārmaiņām un plūdu risku koordināciju;
 4. Speciālās tehnikas un aprīkojuma iegāde darbam cīņā ar plūdiem;
 5. Dalība pilna mēroga mācībās Rasnes salā Lietuvā;
 6. Personāla apmācība drošai aprīkojuma izmantošanai- BE kategorija;
 7. Personāla apmācība drošai aprīkojuma izmantošanai - CE kategorija;
 8. Komunikācijas pasākumi Latvijā un Lietuvā.

 • “Pārrobežu sadarbības uzlabošana kūdras ugunsgrēku novēršanas un reaģēšanas jomā“ (PeatFire, LL-00007)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Pārrobežu sadarbības uzlabošana kūdras ugunsgrēku novēršanas un reaģēšanas jomā“ (PeatFire, LL-00007)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2021. – 2027.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu
Vairāk par projektu angļu valodā: https://latlit.eu/theprojects/peatfire/

Projekta mērķis

Paaugstināt vides drošību un klimata noturību pret klimata pārmaiņām Latgales un Šauļu reģionos, novēršot kūdras ugunsgrēku draudus un samazinot vides piesārņojumu. Projekta mērķis ir novērst un kontrolēt kūdras ugunsgrēkus, izstrādājot un ieviešot modernizētas un efektīvas pārrobežu kūdras ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas metodes. Lai nodrošinātu šo metožu praktisko pielietojumu no ugunsdzēsēju un piesaistīto ekspertu puses, tiks organizētas kopīgas apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes, izstrādātas visaptverošas kūdras ugunsgrēku dzēšanas vadlīnijas un iegādāts attiecīgais tehniskais aprīkojums. Ņemot vērā sabiedrības iesaistes un izglītošanas nozīmi, tiks veicināta sabiedrības informētība par kūdras ugunsgrēku novēršanu un atbilstošu rīcību.

Projekta īstenošanas laiks

2024.gada 1.februāra līdz 2026.gada 31.janvārim (24 mēneši)

Projekta budžets

412 015,62 EUR (VUGD budžeta daļa 82 403,13 EUR, ES līdzfinansējums 329 612,49 EUR)

Sadarbības partneri

Šauļu apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde

Projekta aktivitātes:      

 1. Kopīga pieredzes apmaiņas vizīte ES valstī (Īrijā vai Somijā);
 2. Vadlīniju izstrāde (elektronisks metodiskais materiāls) par kūdras ugunsgrēku dzēšanu;  
 3. Speciālās tehnikas un aprīkojuma iegāde darbam cīņā ar kūdras ugunsgrēkiem;
 4. Apmācības par ugunsdzēsības taktiku kūdras ugunsgrēkos;
 5. Personāla apmācība drošai braukšanai ar kvadricikliem;
 6. Kopīgu kūdras ugunsgrēku dzēšanas mācības TABLE-TOP Latvijā;
 7. Kopīgu kūdras ugunsgrēku dzēšanas mācības LARGE SCALE FIELD Lietuvā;
 8. Komunikācijas pasākumi Latvijā un Lietuvā.

Iepriekšējo plānošanas periodu ietvaros īstenotie projekti: