2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi).

Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts nosaka, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām) vai apguvusi profesionālās izglītības programmu ugunsdrošībā (ne mazāk par 160 stundām).

Lai nodrošinātu profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” vienotu mācību plānu un apgūstamās tēmas, VUGD ir sagatavojis jaunu minētās izglītības programmas paraugu, jo 2004.gadā apstiprinātais izglītības programmas paraugs zaudēja spēku līdz ar Ugunsdrošības noteikumu stāšanos spēkā.

2018.gada 22.novembrī apstiprinātais izglītības programmas paraugs paredz, ka turpmāk profesionālās pilnveides izglītības programmu „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” apgūst personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, saglabājot profesionālās izglītības ieguves formu – klātieni. Tāpat paraugā iekļautas atsevišķas jaunas apgūstamās tēmas, kas izriet no Ugunsdrošības noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī precizēta terminoloģija atbilstoši ugunsdrošību regulējošo un citu normatīvo aktu prasībām.

Atgādinām, ka pirms profesionālās izglītības programmas ugunsdrošībā licencēšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā, izglītības iestādes izstrādātā programma ir jāsaskaņo ar VUGD. Savukārt, šobrīd licencēto izglītības programmu pārstrāde atbilstoši 2018.gada 22.novembrī apstiprinātajam izglītības programmas paraugam veicama, akreditējot minēto izglītības programmu.

Programmas:

Sagatavoja: Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde