Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojums 

„Jubilejas goda zīme Latvijas Ugunsdzēsībai - 150”

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda zīme dibināta ar mērķi – paust atzinību par nozīmīgu ieguldījumu iestādes stratēģisku mērķu un uzdevumu īstenošanā, attīstības un prestiža veicināšanā, kā arī par teicamiem darba rezultātiem.

Goda zīmi var piešķirt:

1. Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošas iestādes civildienesta ierēdnim, darbiniekam ar kuru noslēgts darba līgums un amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi;

2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (turpmāk – koledža) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam ar kuru noslēgts darba līgums;

3. valsts, pašvaldības iestādes un sabiedriskās organizācijas darbiniekam;

4. fiziskai personai.

Goda zīme izgatavota no apsudrabota metāla (misiņš vai analogs metāls) apļa formā, kuras diametrs ir 35 mm. Goda zīmes aversā 15 reljefi riņķi, kuru centrā izvietoti apsudraboti ugunsdzēsības simboli – sakrustoti cirvji un ķivere. Goda zīmes reversā ir izvietots uzraksts „LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAI 150” un goda zīmes kārtas numurs. Goda zīme nēsājama iekārta taisnstūra formas muarē lentē, kuras izmēri 32 mm x 40 mm, ar 2 mm platām baltām joslām, četrām sudraba un trīs baltām 1 mm platām joslām gar malām. Centrā viena 3 mm plata sarkana josla, kurai gar abām pusēm viena balta un viena sarkana 1 mm plata josla. Sarkanais – (PANTONE 186 C). Goda zīmes lentes atgriezuma  izmēri ir 32 mm x 10mm.  Lentes atgriezuma joslu platums un joslu krāsu dalījums ir identisks goda zīmes lentei. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļa

„Par drosmi”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļa "Par drosmi" ir izveidota 2014.gadā. Medaļa var tikt piešķirta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi par drosmīgu, varonīgu un augsti profesionālu rīcību, glābjot dzīvību un materiālās vērtības. 

Medaļu "Par drosmi" piešķir vienu reizi. Par atkārtotu drosmīgu, varonīgu un augsti profesionālu rīcību, glābjot dzīvību un materiālās vērtības, amatpersonai piešķir piespraudi (rozeti ar kārtas skaitli) ar ciparu, kurš norāda, kuru reizi iestādes un koledžas amatpersona apbalvota.

 

Kopā ar medaļu apbalvojamai personai izsniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļas „Par drosmi” apliecību. Medaļu, medaļas lentes atgriezumu amatpersona nēsā pie formas tērpa krūšu daļas kreisajā pusē. 

attels

 

Medaļa izgatavota no apsudrabota metāla (misiņa vai analoga materiāla), tā ir apaļā formā ar 38mm diametru. Medaļas aversā izvietots reljefs dūmu mākonis, kura centrā attēloti apzeltīti ugunsdzēsības simboli - sakrustoti cirvji un ķivere. Labajā apakšējā malā puslokā izvietots uzraksts "PAR DROSMI". Medaļas reversā izvietots uzraksts "VIENS PAR VISIEM, VISI PAR VIENU" un medaļas kārtas numurs. 

Medaļa nēsājama iekārta taisnstūra formas muarē lentē, kuras izmēri ir 32 mm x 40 mm, ar 2 mm platām sarkanām joslām gar malām, kuras atdala smalka zelta josla, divām melnām joslām, kuru izmēri ir 7 mm un centrā četrām sarkanām 2 mm platām joslām, kuras vienu no otras atdala trīs smalkas zelta joslas. 

 

Medaļas lentes atgriezuma izmēri ir 32 mm x 10 mm. Lentes atgriezuma joslu platums un joslu krāsu dalījums identisks medaļas lentei. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme 

„Par priekšzīmīgu dienestu”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme „Par priekšzīmīgu dienestu” dibināta 2013.gadā kā iestādes apbalvojums ar mērķi – paust atzinību par priekšzīmīgu dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, teicamiem darba rezultātiem un sasniegumiem darba pienākumu pildīšanas laikā.

Apbalvojuma zīmei ir trīs pakāpes un to var piešķirt iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, ierēdnim un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonai  ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam,  ar kuru noslēgts darba līgums, par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu, teicamiem darba rezultātiem un sasniegumiem darba pienākumu pildīšanas laikā:

I pakāpes apbalvojuma zīmi – ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis (nostrādājis) ne mazāk kā 15 gadus;

II pakāpes apbalvojuma zīmi – ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis (nostrādājis) ne mazāk kā 10 gadus;

III pakāpes apbalvojuma zīmi – ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis (nostrādājis) ne mazāk kā trīs gadus.

Vienādas pakāpes apbalvojuma zīmi iestādes vai koledžas nodarbinātajam piešķir vienu reizi.

Kandidātu apbalvošanai ar apbalvojuma zīmi var ieteikt iestādes priekšnieks un viņa vietnieki, iestādes teritoriālo struktūrvienību vadītāji, koledžas direktors, iesniedzot iestādes Apbalvojumu komisijai ieteikumu apbalvošanai ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu”.

attels

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme
„Par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā"

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apbalvojuma zīme „Par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā" dibināta 2011.gadā kā apbalvojums un cieņas apliecinājums par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā. Apbalvojuma zīmi apbalvojamai personai piešķir vienu reizi. Par nozīmīgu ieguldījumu, atkārtoti piedaloties starptautiskās palīdzības sniegšanā, apbalvojamai personai piešķir piespraudi (arābu ciparu), sākot no cipara „2", kas norāda, kuru reizi persona apbalvota par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā.

Apbalvojuma zīmi var piešķirt:

  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, darbiniekiem un ierēdņiem;
  • citu iestāžu darbiniekiem un ierēdņiem;
  • Latvijas iedzīvotājiem;
  • citu valstu pilsoņiem un pavalstniekiem.

Kandidātus apbalvošanai ar apbalvojuma zīmi var ieteikt VUGD priekšnieks un viņa vietnieki, Iestādes teritoriālo struktūrvienību priekšnieki, Latvijas ātrās reaģēšanas vienības vadītājs, Iestādes Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs, iesniedzot ieteikumu VUGD apbalvojumu komisijai. Komisiju izveido un tās sastāvu nosaka ar VUGD priekšnieka rīkojumu
Apbalvojums.

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīmes„ Par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā" nolikums

Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīme „Par pašaizliedzību"
 

Apbalvojuma zīme „Par pašaizliedzību" ir dibināta 2009.gadā kā apbalvojums un cieņas apliecinājums par pašaizliedzīgu rīcību ekstremālos apstākļos.


Apbalvojuma zīmi var piešķirt, ja persona ir novērsusi noziedzīgu nodarījumu, kā rezultātā novērsti reāli draudi personas veselībai vai dzīvībai, ja atklāts noziedzīgs nodarījums un tas veikts profesionāli, īsā laikā, un tas veicinājis iespējami ātrāku kriminālvajāšanas uzsākšanu un sekmējis turpmāku noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai skaita samazinājumu. Apbalvojuma zīmi var piešķirt arī, ja pašaizliedzīgi novērsta valsts robežas neaizskaramība vai pašaizliedzīgi glābta dzīvība vai īpašums.

Apbalvojuma zīmi varēs piešķirt Latvijas iedzīvotājiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekiem un ierēdņiem, kā arī ārvalstu pilsoņiem un pavalstniekiem.

Kandidātus apbalvošanai ar apbalvojuma zīmi var ieteikt iekšlietu ministrs, valsts sekretārs un tā vietnieki un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vadītāji. Izvirzītos kandidātus apbalvošanai izvērtēs komisija, kuras sastāvu apstiprina Iekšlietu ministrs. Komisijas priekšsēdētājs ir valsts sekretārs, pārējie locekļi tiek izvēlēti no Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku un ministrijas darbinieku vidus.

attels attels

Apbalvojuma apraksts

Apbalvojuma zīme ir izgatavota no sudraba un pārklāta ar zeltījumu. Apbalvojuma zīmes aversa pamatu veidot astoņstūru zvaigzne, kuras izmēri ir 45 mm x 45 mm, uz kuras krusts ar šķeltiem galiem (tā izmēri 40 mm x 40 mm). Krusts ir pārklāts ar purpursarkanu emalju, bet apmalītes ir sudraba krāsā. Apbalvojuma centrā ir sudraba medaljons ar sadotām rokām un reljefu pīnītes apmali. Medaljona diametrs - 17 mm.

Apbalvojuma zīmes reversā ir astoņstūru zvaigzne ar stariem, krusts ar šķeltiem galiem un centrā medaljons ar tekstu: „Par pašaizliedzību". Apbalvojuma zīmes reversa uzmēri ir identiski aversa izmēriem. Krusta apakšējā daļā ir Apbalvojuma zīmes kārtas numurs „N".

Apbalvojuma zīmes zvaigzne, krusts un medaljons ir sfēriskas formas un biezums centrā ir 7 mm.

Apbalvojuma zīme ir piestiprināta pie lentas turētāja, kura izmēri ir 9 mm x 39 mm, biezums 1.5 mm.

Apbalvojuma zīmes lentas izmēri ir 32 mm x 40 mm un tā dalās sekojošās krāsu joslās: 1 mm purpursarkana (Pantone 208 C) josla, 1.5 mm zeltīta (Pantone 873 C) josla, 11 mm purpursarkana josla, bet centrā: 1 mm balta josla, 3 mm zila (Pantone 286 C) josla, 1 mm balta.

Apbalvojuma zīmes lentes atgriezums ir 10 mm x 32 mm, krāsu sadalījums ir tāds pats kā lielajai lentai.

Apbalvojuma zīmes miniatūras izmēri ir 19 mm x 19 mm, lentas izmēri 15 mm x 27 mm un krāsu sadalījums ir proporcionāls lielajai lentai.

Apbalvotie ar apbalvojuma zīmi "Par pašaizliedzību"
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme "Par nopelniem"

attels

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme „Par nopelniem" izveidota 2002.gadā. Dienesta apbalvojuma devīze ir "Viens par visiem, visi par vienu". Zīme ir divu pakāpju - zelta un sudraba.

Apbalvojumu piešķir personai kā atzinības apliecinājumu par nopelniem civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanā, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu attīstībā, ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanā, cilvēku glābšanā ugunsgrēkos, katastrofās, uz ūdens un citās ekstremālās situācijās, kad apdraudēta paša glābēja dzīvība.

To piešķir dienesta, citu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam, īpašos gadījumos arī privātpersonām.

Ja personai ir piešķirta apbalvojuma sudraba zīme, atkārtotas apbalvošanas gadījumā piešķir apbalvojuma zelta zīmi.

Pretendentus apbalvošanai izvērtē ar dienesta priekšnieka pavēli apstiprināta apbalvojumu komisija, kas pieņem lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu. Apbalvojumu piešķir dienesta priekšnieks ar rakstisku pavēli.

Apbalvojuma apraksts

Zelta zīmes " Par nopelniem" aversa pamatā ir astoņstūru šķautņstaru sudraba zvaigzne. Virs tās ir lielāka astoņstūru zvaigzne, ko veido vairāki dažāda garuma vāles veida zelta stari. Zelta un sudraba zvaigžņu stari viegli oksidēti un pulēti. Zvaigznes vidū ir apaļš balta oksidēta metāla medaljons ar stieples vijumu ap malu. Medaljons izvietots simetriski uz sarkana grieķu krusta ar balta oksidēta metāla apmalēm, medaljona vidus no balta oksidēta metāla. Medaljona centrā uz zeltītu krustotu cirvīšu fona izvietots gotiskais vairogs ar sarkanu apmali ar simetriski nošķeltām sānu malām. Vairoga centrā uz oranža fona izvietots vienādmalu trīsstūris zilā krāsā. Zem vairoga un cirvīšiem horizontāli, puslokā uz leju, izliekta sarkanbaltsarkana lente pārlocītām un trīsstūrī iegrieztām sānu malām. Zem grieķu krusta un sarkanbaltsarkanās lentes uz zelta astoņstūru zvaigznes horizontāli, puslokā uz augšu, zelta plāksnīte ar leģendu zeltītiem burtiem: "PAR NOPELNIEM". Zīmes reversu veido viegli oksidēta sudraba astoņstūru zvaigzne, starp kuras stariem redzami zelta garāki stari. Vidū zīmē leģenda reljefiem burtiem: "Viens par visiem, visi par vienu", zem leģendas centrā uzrādīts zīmes numurs (Nr. ). Zvaigznes diametrs - 45 mm. Zelta zīme ir 32 mm platā lentē ar zelta turētājsprādzi. Lente izgatavota no sarkana auduma, lentes abās malās simetriski 2,5 mm no malas ir 4 mm platas oranžas svītras ar to vidū simetriskām, 1 mm platām svītrām zilā krāsā. Lentes centrā 3 mm plata balta svītra. Zelta zīme ir arī kakla lentē, kas sašūta 90° leņķī, virs šuves stiprinās zīmes piekariņš trīs zelta uz augšu simetriski izkliedētu, apakšējā daļā ar lenti pārsietu, ozollapu veidā, kura apakšējā daļā stiprinās zīme.

Sudraba zīmes "Par nopelniem" aversa pamatā ir astoņstūru šķautņstaru zelta zvaigzne. Virs tās ir lielāka astoņstūru zvaigzne, ko veido vairāki dažāda garuma vāles veida sudraba stari. Zvaigžņu stari viegli oksidēti un pulēti. Medaljons zvaigznes vidū ir identisks zelta zīmes medaljonam. Zem grieķu krusta un sarkanbaltsarkanās lentes uz sudraba astoņstūru zvaigznes horizontāli, puslokā uz augšu, sudraba plāksnīte ar leģendu: "PAR NOPELNIEM". Zīmes reversā viegli oksidēta zelta astoņstūru zvaigzne, starp kuras stariem redzami sudraba garāki stari. Vidū zīmē leģenda reljefiem burtiem: "Viens par visiem, visi par vienu", zem leģendas centrā norādīts zīmes numurs (Nr. ). Zvaigznes diametrs 45 mm. Sudraba zīme ir 32 mm platā lentē ar sudraba turētājsprādzi. Lente izgatavota no sarkana auduma, lentes abās malās simetriski 2,5 mm no malas ir 4 mm platas oranžas svītras ar to vidū simetriskām 1 mm platām svītrām zilā krāsā. Lentes centrā divas pa 2 mm platas svītras ar 1 mm platu intervālu starp tām.