Ministru kabineta noteikumi

MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumi nr.398 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums"

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus"

MK 2012.gada 17.aprīļa noteikumi nr.279 „Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti"

MK 2003.gada 11.novembra noteikumi nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība"

MK 2003.gada 9.decembra noteikumi nr.686 „Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām"

MK 2008.gada 10.jūnija noteikumi nr.420 „Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus"

MK 2006.gada 14.marta noteikumi nr.118 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā"

MK 2004.gada 7.augusta noteikumi nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti"

MK 2017.gada 7.marta noteikumi Nr.131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"

MK 2021.gada 6.jūlija noteikumi Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 

MK 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.946 “Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos”

MK 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.936 “Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā”

MK 2007.gada 22.maija noteikumi Nr.340 “Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība”

Ugunsdrošības uzraudzības jomu regulējošie MK noteikumi

MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 

MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumi nr. 282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi"
 

Civilās aizsardzības jomu regulējošie MK noteikumi

MK 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.341 “Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību” 

MK 2017.gada 8.augusta noteikumi Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” 

MK 2017.gada 19.septembra noteikumi Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” 

MK 2017.gada 26.septembra noteikumi Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 

MK 2017.gada 7.novembra noteikumi Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 

MK 2017.gada 5.decembra noteikumi Nr.716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”

MK 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr.721 “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”

MK 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr.722 “Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība”

MK 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr.723 “Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi”

MK 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.46 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts”