Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta privātuma politika

Lai veicinātu sabiedrības informētību un dažādu VUGD rīkotu pasākumu publicitāti, VUGD ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām.

VUGD telpās regulāri notiek izglītojošu pasākumu fotografēšana un filmēšana un uzņemtie materiāli var tikt publicēti interneta vietnēs un VUGD sociālajos tīklos.

Ja, apmeklējot VUGD telpas un/vai piedaloties VUGD rīkotajos pasākumos nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzu iepriekš par to informēt VUGD amatpersonas.

Par personu datu apstrādi VUGD atbildīgais ir Kalvis Malderis (e-pasta adrese: personasdati@vugd.gov.lv, tālr. 67075883). Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to VUGD e-pastā personasdati@vugd.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar atbildīgo par personu datu apstrādi.


Personas datu apstrādes un aizsardzības paziņojums "Personas datu apstrāde un aizsardzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā"

Personas datu apstrādes un aizsardzības paziņojuma mērķis ir sniegt fiziskai personai vispārīgo informāciju par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apstrādājamo personas datu apjomu, apstrādes nolūkiem un tiesiskiem pamatiem, datu aizsardzību, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa datu apstrādi, kā arī citu informāciju atbilstoši normatīvo aktu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā prasībām.


Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.