Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) darbības stratēģija 2023.– 2027. gadam (turpmāk – stratēģija) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts, balstoties uz Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” trešā posma ietvaros ieteikto iekšlietu nozares stratēģiskās plānošanas modeli, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta instrukcijā “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”1 noteikto.

VUGD darbības stratēģijā iekļautās stratēģiskās prioritātes noteiktas, kaskadējot iekšlietu nozares stratēģijas2 (turpmāk – nozares stratēģija) prioritāros politikas mērķus un rīcības virzienus politikas jomā “Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, glābšana un vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112”, kā arī ņemot vērā iekšlietu nozares iestādēm izvirzītos sasniedzamos prioritāros horizontālos mērķus.

VUGD darbības stratēģijā nākamajam piecu gadu termiņam izvirzījis četras stratēģiskās prioritātes:

  • Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana, efektīva vadība un koordinācija;
  • Ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas spēju uzlabošana;
  • Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitātes paaugstināšana;
  • Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu efektīva vadīšana un veikšana.

Atbilstoši izvirzītajām prioritātēm stratēģijā definēti stratēģiskie mērķi, snieguma rādītāji un to rezultatīvās vērtības, kā arī iniciatīvas, kas sekmēs attiecīgo mērķu sasniegšanu. Stratēģijā iekļauts VUGD ārējās un iekšējās vides raksturojuma kopsavilkums, kā arī definēta misija, vīzija un vērtības.

Stratēģijā noteiktie uzdevumi mērķu sasniegšanai tiek iekļauti VUGD gada darbā plānā, kā arī struktūrvienību gada plānos, un tiks kaskadēti līdz ikviena VUGD nodarbinātā individuālajiem uzdevumiem. Tādējādi stratēģija ir pamatdokuments ikvienam VUGD nodarbinātajam, lai sasniegtu kopējos mērķus.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2023. - 2027.gadam


1 2022. gada 1.februāra Ministru kabineta instrukcija Nr. 1 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

2 Apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas 2022. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 1-2/1075

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta misija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vērtības
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīzija