Katras valsts atbildība un pienākums ir aizsargāt tās teritorijā esošos cilvēkus, īpašumu un vidi no katastrofām vai to draudiem, kā arī nodrošināt spēju atbilstoši rīkoties tāda mēroga katastrofās, kas var notikt vai kurām var laikus sagatavoties.

Gadījumos, kad katastrofu izraisītās sekas pārsniedz cietušās valsts reaģēšanas spējas, valstīm ir iespēja izmantot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kas ļauj nodrošināt citu Eiropas Savienības dalībvalstu civilās aizsardzības resursu iesaisti katastrofu seku likvidēšanā. Šāds palīdzības mehānisms ļauj papildināt katastrofu skartās valsts reaģēšanas spējas.

Tādēļ Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma mērķis ir veicināt pastiprinātu sadarbību civilās aizsardzības palīdzības jomā, reaģējot uz visu veidu liela mēroga ārkārtējām situācijām vai katastrofām, piemēram, dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, terora aktiem, tehnoloģiskām katastrofām, radioloģiskiem vai ekoloģiskiem nelaimes gadījumiem, nejaušu jūras piesārņošanu u.c.

2013.gada 17.decembrī tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, 1313/2013/ES, ar ko izveido jaunu Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ņemot vērā pieredzi no notikušajām intervencēm un katastrofām, izveidojot efektīvāku mehānismu, kas atbalstītu un atvieglotu civilās aizsardzības palīdzības mobilizāciju un koordināciju gadījumā, ja Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām notiek lielas ārkārtējas situācijas vai katastrofas.

Vairāk par Eiropas Savienības civilā aizsardzības mehānismu pieejams Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Ekspertu līmenī VUGD pārstāv valsts intereses darba grupās un komitejās

  • Eiropas Padomes civilās aizsardzības darba grupā
  • Agrīnās brīdināšanas sistēmu darba grupā
  • Uzņemošās valsts atbalsta darba grupā
  • Transporta darba grupā
  • Moduļu darba grupā
  • CECIS darba grupā
  • Katastrofu reaģēšanas plānošanas darba grupas apakšgrupās
  • CBRN rīcības plāna ieviešanas darba grupas apakšgrupās
  • Nacionālā treniņu koordinatoru darba grupā
  • Civilās aizsardzības komitejā

Nacionālais kontaktpunkts

VUGD Operatīvās vadības pārvalde katastrofu pārvaldīšanas un reaģēšanas jomā ir nacionālais kontaktpunkts, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina regulāru komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisijas ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru (ERCC) un NATO Eiroatlantisko katastrofu palīdzības koordinācijas centru (EADRCC).

Eiropas Savienības normatīvie akti