Par taromātu moduļiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) 2021. gada 13.septembra Tehniskā komisija (2021. gada 17.septembra VUGD Tehniskās komisijas protokols Nr. 22- 1.60/15) un 2021. gada 22.oktobra Tehniskā komisija (2021. gada 28.oktobra VUGD Tehniskās komisijas protokols Nr. 22-1.60/17) pieņēma lēmumu saskaņot atkāpes no Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 (apstiprināts ar 2015. gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”) pielikuma 7.tabulas prasībām - I grupas tipveida ēku “Taromātu moduļi” (3 tipu moduļi – TM1 – Matek Tomra 4*8 m, tips TM2 – Matek Tomra 3*6 m, TM3 – Nordic Homes 3*5m, turpmāk - moduļi) izvietošanai pie tirdzniecības centriem ar šādiem alternatīvajiem tehniskajiem risinājumiem:

  1. moduļos jāuzstāda automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kura ir pieslēgta pie veikala sistēmas;
  2. moduļos jāizvieto video novērošanas sistēma;
  3. moduļi netiek izvietoti evakuācijas ceļos un izejās;
  4. moduļi netiek izvietoti pie stiklotām tirdzniecības centra fasādēm;
  5. moduļos paredzēta stacionārā ugunsdzēsības sistēma, kura atbilst Eiropas standartu prasībām (piemēram, aerosola vai citu ugunsdzēšanas sistēmu) ar moduļa gabarītiem atbilstošu dzēstspēju.

VUGD Tehniskā komisija saskaņoja atkāpi no Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 7.tabulas prasībām – moduļus var novietot pie tirdzniecības centriem neievērojot ugunsdrošības atstarpes. Ugunsdrošības atstarpes paredzētas, lai novērstu ugunsgrēka izplatību no vienas būves uz otru. Neievērojot ugunsdrošības atstarpes nepieciešams paredzēt pasākumus, lai novērstu ugunsgrēka izplatību, tāpēc VUGD Tehniskā komisija pieņēma lēmumu saskaņot alternatīvi tehnisko risinājumu – stacionārās automātiskās ugunsdzēsības sistēmas izbūve moduļos. Galvenā stacionāro automātisko ugunsdzēsības sistēmu funkcija – ugunsgrēka dzēšana tā attīstības sākuma stadijā, līdz ar to tiek samazināts ugunsgrēka izplatības risks no moduļiem uz tirdzniecības centriem. VUGD Tehniskā komisija paskaidro, ka stacionārā ugunsdzēsības sistēma moduļos jāuzstāda tādā veidā, lai ar šo sistēmu tiktu nodrošināta visa moduļa tilpuma un platības ugunsaizsardzība. Izbūvējot stacionāro ugunsdzēsības sistēmu nepieciešams ievērot visas normatīvo aktu un standartu prasības. VUGD Tehniskās komisijas saskaņotajiem risinājumiem jābūt aprakstītiem būvniecības dokumentos, kā arī saskaņotie risinājumi jāievēro visā objekta ekspluatācijas laikā.