Igaunija

2001.gada 4.jūnijā parakstīta Latvijas Republikas Valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par savstarpējo palīdzību katastrofu gadījumos. Šis vienošanās ietvaros 2011.gada 5. oktobrī Salacgrīvā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Igaunijas Republikas Glābšanas pārvaldes kopīgās taktiskās mācības ķīmiskās avārijas gadījumā.

2012.gada 12.jūnijā parakstīts Sadarbības līgums starp Igaunijas Republikas Glābšanas pārvaldi un Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Katru gadu notiek Igaunijas Glābšanas pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta vadības tikšanās,  kā arī tradicionālās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Igaunijas Glābšanas pārvaldes operatīvo vadības pārvalžu priekšnieku tikšanās.

Sākot ar 2012.gadu ir nodibināts jauns sadarbības formāts, kas realizējas kā Igaunijas Glābšanas pārvaldes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību pārstāvju tikšanās.

Sadarbība tiek īstenota arī piedaloties divpusējos Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projektos un Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

2012.gada 23.maijā Valgā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Igaunijas Republikas Glābšanas pārvaldes kopīgās praktiskās mācības ar mērķi uzlabot savstarpējo sadarbību ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbu veikšanā un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā

Sadarbība ar Igauniju notiek arī ugunsdzēsības sportā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieaugušo un jauniešu komandas piedalās ikgadējā Baltijas Valstu čempionātā ugunsdzēsības sportā.

Lietuva

2001.gada 31.maijā parakstīts Latvijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpējo palīdzību dabas katastrofu un citu plaša mēroga nelaimes gadījumos.

2006.gada 25.oktobrī parakstīts Operatīvās sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu..

Katru gadu notiek Igaunijas Glābšanas pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta vadības tikšanās.

Sadarbība tiek īstenota arī piedaloties divpusējos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektos un trīspusējos Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas sadarbības projektos .

Sadarbība ar Lietuvu notiek arī ugunsdzēsības sportā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieaugušo un jauniešu komandas piedalās ikgadējā Baltijas Valstu čempionātā ugunsdzēsības sportā.

Zviedrija

2002.gada 17.jūnijā parakstīts Latvijas Republikas Valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā.

2005.gada 12.maijā parakstīts Operatīvās sadarbības līgums starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Zviedrijas Glābšanas dienestu pārvaldi.

2010.gadā sadarbība Zviedrijas – Krievijas projekta „Baltijas jūras valstu pārrobežu sadarbība meža ugunsgrēku dzēšanā” ietvaros.

2011.gada 15.- 16.martā Zviedrijas Civilo ārkārtējo situāciju aģentūras ģenerāldirektore Helēna Lindberga ieradās darba vizītē VUGD.

Baltkrievija

2002.gada 8.jūlijā parakstīta Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību katastrofu, dabas stihiju un citu ārkārtējo situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā.

Uz vienošanās pamata 2007.gadā izveidota un reizi gadā tiekas Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas darba grupa par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtējo situāciju novēršana, kā arī to seku likvidēšanas jomā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji piedalās arī Baltkrievijas Republikas ugunsdzēsības dienesta gadadienas svinīgajos pasākumos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji regulāri piedalās semināros un konferencēs Baltkrievijā.

Vismaz reizi gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju grupas ierodas Baltkrievijā, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vadošo inženieru institūtā un Kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas institūtā.

Izstrādājot trīspusējās un divpusējās sadarbības projektus Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Katru gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju izlase pārstāv Latviju Baltkrievijas Ugunsdzēsības un glābšanas sporta federācijas rīkotajā kausa izcīņā ugunsdzēsības sporta disciplīnās.

Baltkrievijas radniecīgo dienestu un Ārkārtējo situāciju ministrijas pārstāvji ik gadu tiek aicināti un piedalās līdzīgā pasākumā – Baltijas valstu čempionātā ugunsdzēsības sportā.

Krievija

2010.gada 20.decembrī parakstīta Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un seku likvidēšanas jomā.

Dalība Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas darba grupas par humanitārajiem jautājumiem ietvaros.

Izstrādājot sadarbības projektus Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

2010.gada 10.-19.augustā Latvijas ugunsdzēsēju komanda piedalījās meža ugunsgrēku dzēšanā Krievijā, Pavlovskij Posad.

Dalība semināros, konferencēs, forumos, piemēram:

- Zviedrijas – Krievijas projekta „Baltijas jūras valstu pārrobežu sadarbība meža ugunsgrēku dzēšanā” ietvaros;

- 2010.gada 24.-26. novembrī dalība starptautiskā seminārā „Ugunsgrēku brīdināšana un ugunsdrošības uzraudzības organizēšana”, Sanktpēterburgā;

- 2010.gada 1.-2.oktobrī dalība Vispasaules ugunsdzēsēju forumā, Maskavā;

- 2011.gada 17. maija līdz 20. maijam dalība IV Starptautiskajā drošības nodrošināšanas līdzekļu izstādē „Kompleksā drošība – 2011”.

Sadarbība ar Krieviju notiek arī ugunsdzēsības sporta jomā, piemēram, 2013.gada 4-11.augustā VUGD pārstāvji piedalījās IV Pasaules čempionātā ugunsdzēsības sporta sacensībās jauniešiem Podoļskā.

Vācija

VUGD sadarbojas ar Hamburgas Ugunsdzēsības dienestu un Hamburgas Ugunsdzēsības dienesta akadēmiju regulāri organizējot pieredzes apmaiņas braucienus ES civilās aizsardzības mehānisma ekspertu apmaiņas programmas ietvaros. Pēdējais šāds brauciens notika no 2013.gada 27.jūlija līdz 4.augustam. Sākotnēji sadarbojās Hamburgas Ugunsdzēsības dienestu un VUGD Rīgas reģiona pārvalde, pašreiz sadarbību turpina Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža un Hamburgas Ugunsdzēsības dienesta akadēmija.

Ungārija

2003.gada 19.novembrī parakstīts Latvijas Republikas Valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību dabas katastrofu un citu plaša mēroga nelaimes gadījumos.

Ukraina

2006.gada 27.aprīlī parakstīts Latvijas Republikas Valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas joma.

Uzbekistāna

2008.gada 6.oktobrī parakstīta Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā.

Azerbaidžāna

2011.gada 10.janvārī parakstīta Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā.