Statuss:
Noslēdzies
Logo

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11).

Vadošais partneris: Igaunijas glābšanas pārvalde

Projekta partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Tartu Universitāte

Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments

Turku Universitāte

Projekta mērķis: Uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai.

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2017. - 31.12.2018.

Projekta kopējais finansējums: 531 006 EUR (VUGD budžeta daļa –73 291 EUR, ES līdzfinansējums – 46 936,5 EUR)

Projekta mājaslapa - http://www.evaprem.eu/

Projekta aktivitātes: 

  • Partnervalstu datu ievākšana un pašreizējās situācijas apzināšana;
  • Modeļa izveide no pieejamiem/iesniegtajiem partnervalstu datiem;
  • Papildus datu ievākšana (ar pētījuma palīdzību) un katras partnervalsts interesējošo problēmjautājumu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa;
  • Modeļa novērtēšana, instrukciju sastādīšana un secinājumu aprakstīšana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par ugunsdrošības prevenciju Latvijā 

VUGD: Cilvēkiem ir interese par ugunsdrošību, bet tai neseko rīcība!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta ietvaros Latvijā veikta pētījuma rezultāti (detalizētāku informāciju iespējams iegūt rakstot prese@vugd.gov.lv)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2017.gada 23.martā Tallinā notika projekta EVAPREM atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākošos moduļa izstrādes soļus un tuvākos projekta pasākumus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 16.-17.augustā Rīga notika projekta EVAPREM sanāksme. Projekta partneri sniedza informāciju par ugunsdrošības prevenciju savās valstīs, savukārt Tartu universitātes pārstāvji informēja par modeļa izstrādes aktualitātēm. Sanāksmē tika runāts par pirmās atskaites sagatavošanu, kā arī par nākošam projekta sanāksmēm 2018.gadā.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 24.-25.janvāri Viļņā (Lietuva) notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme. Projekta vadošais partneris - Igaunijas glābšanas pārvalde - iepazīstināja partnerus ar projekta aktualitātēm, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Katrs projekta partneris stāstīja par savu progresu aktivitāšu īstenošanā un par darbības plānu uz 2018.gadu. VUGD pārstāvji kopā ar Tartu universitātēs pētniekiem pārrunāja jau ievāktos datus par ugunsdrošības prevencijas pasākumiem Latvijā un izveidoja plānu nākošo pasākumu izvērtēšanai.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2017.gada oktobra līdz 2018.gada janvārim tika veikts projektā paredzētais pētījums “Latvijas iedzīvotāju pieredze un uzskati par ugunsdrošības preventīvajiem pasākumiem”, kurā tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, 5 fokusgrupu diskusijas ar iedzīvotājiem un 10 dziļās intervijas. Pētījuma rezultāti tika nodoti Tartu universitātes pārstāvjiem to iekļaušanai kopīgajā prevencijas pasākumu novērtēšanas modelī, kura izstrāde turpināsies līdz 2018.gada rudenim.

2018.gada 31.martā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas telpās notika preses konference par pētījuma rezultātiem. 

_____________________________________________________________________________________________

2018.gada 17-19.septembrī Raumā (Somija) notika modeļa prezentācijas sanāksme. Igaunijas glābšanas pārvalde sniedza informāciju par 2.projekta perioda pārskatu, kas tika iesniegts programmai. Tika apspriestas izmaiņas projekta budžeta sadalījumā pa budžeta līnijām un partneriem. Tika apspriesta projekta rezultātu izplatīšanas stratēģija: informācija par projekta rezultātiem tiks ievietota projekta mājaslapā, tiks rakstīti zinātniskie raksti un izveidotas digitālas brošūras. Eiropas Savienības līmenī rezultāti tiks prezentēti modeļa prezentācijas konferencē, ko vadošais partneris organizē š.g. 23.oktobrī Briselē, kur tiks uzaicināti visu ES valstu pārstāvji un projekta partneri. Projekta noslēguma pasākumu vadošais partneris organizēs š.g. 12.-13.decembrī Tallinā. Tartu universitātes pētnieki iepazīstināja ar prevencijas pasākumu novērtēšanas moduļa sastāvdaļām un līdz šim sagatavoto rezultātu aprakstu, kā arī vienojās par veidu, kā pārskatāmi atspoguļot rezultātus.

_____________________________________________________________________________________________

2018.gada 23.oktobrī Briselē (Beļgija) Igaunijas glābšanas pārvaldeorganizēja modeļa prezentācijas konferenci ar mērķi iepazīstināt projekta neiesaistu ES valstu pārstāvjus ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. IGP iepazīstināja klātesošos ar projekta konsorcija dalībniekiem, mērķiem un aktivitātēm, kā arī informēja par savu pieredzi īstenojot šo projektu un iespējām izmantot iegūtos rezultātus preventīvo aktivitāšu veiksmīgākai plānošanai. Tartu universitātes pētnieki iepazīstināja ar metodoloģiju, kura tika izmantota modeļa izstrādei un sniedza pārskatu par iegūtajiem indikatoriem. Pieaicinātiem ekspertiem bija iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par modeļa pielietošanu citās jomās.

Ar savu pieredzi modeļa izmantošanā iepazīstināja arī VUGD un Turku universitātes pārstāvji. Noslēgumā IGP izteica vēlmi attīstīt šī projekta ideju, arī turpmāk veicinot ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pētnieku organizāciju sadarbību.

____________________________________________________________________________________________

2018.gada 12.-13.decembrī Tallinā (Igaunija) tika organizēta projekta noslēguma sanāksme. Sanāksmes laikā Igaunijas glābšanas pārvalde informēja par projekta gala atskaites sagatavošanas kārtību, kā arī vēl reiz uzsvēra nepieciešamību uzturēt visus projekta dokumentus kārtībā. Tartu un Turku universitāšu pārstāvji prezentēja pēdējo iegūto datu apkopojumu un to analīzi. Projekta partneriem bija iespēja izteikties par to, ar kādām grūtībām nācās saskarties projekta īstenošanas laikā, kā arī komentēt projekta gala rezultātu atbilstību savam redzējumam pirms projekta. Tāpat partneri izteicās par saviem plāniem izmantot projekta ietvaros iegūtos datus un pieredzi turpmāko prevencijas aktivitāšu plānošanai un izvērtēšanai.

____________________________________________________________________________________________

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.