Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Savienības zilais karogs, kam vidū apļa formā izvietotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes. Zem karoga teksts: Finansē Eiropas Savienība

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Pētījums: esošās situācijas izvērtējums un risinājumu izpēte par meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkciju nodrošināšanai” (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884412)

„Track1” Katastrofu risku prevencijas un sagatavotības programmas ietvaros notiek ikgadējs konkurss, piešķirot grantu  valsts atbalstam nacionāla līmeņa stratēģiju/risku pārvaldības projektu izstrādei, kā arī priekšizpētes projektiem konkrētu mērķu ieguldījumiem/investīcijām.

Dotācijas aktivitātē “Palīdzība dalībvalstīm katastrofu riska pārvaldības darbību sagatavošanā un īstenošanā”.

Vairāk par programmu: https://ec.europa.eu/echo/

Projekta mērķis un pielietojums:

uzlabot meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkciju nodrošināšanu, līdz ar to nodrošinot Valsts civilās aizsardzības plāna un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi.

Sagaidāms, ka projekta ietvaros tiks iegūts risinājums meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkciju nodrošināšanai. Tas ietvertu gan izvērtējumu par nepieciešamajām investīcijām ar mērķi uzlabot personāla un tā zināšanu jautājumu, kā arī materiāltehnisko bāzi, gan finansiālo ietekmi uz valsts budžetu. Tiktu izvērtētas Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) kapacitātes (materiāltehniskais nodrošinājums, personāla resursi un to atalgojums, kā arī nepieciešamo apmācību nodrošinājums) un izstrādāti iespējamie risinājumi turpmākai funkciju nodrošināšanai.

Projekta realizācijas laiks:

02.01.2023. - 30.06.2024.

Projekta budžets:

95 590 EUR (95% ES finansējums, 75 050 EUR)

Finansējuma avots:

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas 2022.gada konkurss

Vadošais partneris:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta galvenās aktivitātes: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotais projekts paredz kompleksa analītiska pētījuma/izvērtējuma izstrādi un realizāciju līdz 2024.gadam (iepirkuma id: IeM VUGD 2023/2):

  1. Esošās situācijas analīze par VUGD un VMD materiāltehnisko bāzi, personāla resursiem, atalgojumu, finanšu resursiem, funkcijām un struktūru. Izvērtējums par valsts un privāto mežu platībām, nepieciešamajiem resursiem, degšanas risku analīze, uguns apsardzībai nepieciešamie resursi, meža novērošanai no novērošanas torņiem nepieciešamie resursi.
  2. Piedāvāti iespējamie risinājumu varianti turpmākai meža uguns apsardzības  un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkciju nodrošināšanai.
  3. Izmaksu-ieguvumu (vai efektivitātes) analīze, kurā iekļauta informācija par investīcijām materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un finansiālā ietekme uz valsts budžetu.

-------------

Project name in English:

Feasibility study on the evaluation of the current situation and development of solutions for the introduction of the optimal model for the further provision of forest fire protection and fire-fighting functions in public and private forests in Latvia (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884412)

For more information visit: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2023-02/LIST%20OF%20AWARDED%20TRACK%20I%20PROJECTS%202022.pdf