Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno projektu "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" (MEREPUV, 783153 — MEREPUV — UCPM-2017-PP-AG).

Vadošais partneris: Norvēģijas civilās aizsardzības direktorāts

Projekta partneri:

VUGD

Dienvdihollandes drošības reģions Dienvidi

Valmieras pilsētas pašvaldība

Oslo pilsētas pašvaldība

Stavangeras pilsētas pašvaldība

Bergenas pilsētas pašvaldība

Dordrehtas pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis: uzlabot pilsētu elastību elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, uzlabojot pašvaldību zināšanas par viņu lomu, kā arī identificējot  kapacitātes sociālo pamatfunkciju nodrošināšanai.

Projekta realizācijas laiks: 10.01.2018. - 09.01.2020.

Projekta kopējais finansējums: 801 887.14 EUR EUR (VUGD budžeta daļa – 33666.92 EUR)

Projekta aktivitātes: 

  • riska novērtējuma izstrāde attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumiem un to ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu Valmieras pilsētā
  • ekspertu darba grupas sanāksmes
  • nodevuma dokumenta sagatavošana un projekta rezultātu izplatīšana

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 24.janvārī Briselē (Beļģija) notika Eiropas Komisijas 2017.gada prevencijas un sagatavotības projektu konkursā apstiprināto projektu atklāšanas seminārs. Programmas pārstāvji informēja par projektu īstenošanas nosacījumiem, atskaišu sagatavošanas kārtību un elektroniskās sistēmas lietošanu. Semināra otrajā pusē dalībnieki prezentēja savus apstiprinātos projektus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 12.februārī Rīga notika projekta atklāšanas sanāksme ar Norvēģijas civilās aizsardzības direktorāta un abu Latvijas projekta pārstāvju – VUGD un Valmieras pilsētas pašvaldības, dalību. Projekta vadošies partneri iepazīstināja klātesošos ar projekta pamatinformāciju, turpmāko aktivitāšu plānu un atbildības sadalījumu. Tāpat tika prezentēta iespējama metodoloģija riska novērtējuma veikšanai projekta ietvaros. Latvijas partneru pārstāvjiem bija iespēja dalīties savā pieredzē attiecība uz izmantojamām metodēm, kā arī iedalīto izpētes tematiku – elektroenerģijas padeves traucējumu ietekme uz veselības aprūpes sistēmas darbību pilsētās.

attels

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 14-15.martā Tonsbergā (Norvēģija) notika projekta ekspertu sanāksme. Sanāksmē partneri apstiprināja  metodoloģiju, kas tiks izmantota riska novērtējuma izstrādē attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumiem pilsētās. Sakarā ar to, ka visās projekta valstīs tiks pētīta elektroenerģijas padeves traucējumu ietekme uz veselības aprūpes sistēmu, tika noteikts, kādas organizācijas reģionālajā un nacionālajā līmenī varētu tikt iekļautas izstrādes procesā un kāds scenārijs varētu tikt izmantots. Sanāksmes noslēgumā projekta partneri prezentēja informāciju par savu dienestu, tā atbildības jomām un jautājumiem, atbildes uz kuriem ir plānots noskaidrot projekta ietvaros.

attels

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 8.-9.maijā Bergenā (Norvēģija) notika projekta ekspertu sanāksme. Šoreiz piedalījās visi projekta partneri, ieskaitot arī iesaistītās pilsētas. Pašvaldību pārstāvji sniedza informāciju par līdz šim paveikto projekta ietvaros, kā arī savu redzējumu par turpmākiem soļiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Iespēja uzstāties tika dota arī Valmieras pilsētas pašvaldībai, kurai šī projekta ietvaros būs jāveic risku novērtējums attiecībā uz veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu savā pilsētā elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā. Sanāksmē tika apstiprināts scenārijs, kas tiks izmantots riska novērtējuma izstrādē, kā arī izmantojamā metodoloģija. VUGD un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji apsprieda iespējas aktivitāšu īstenošanā piesaistīt arī citas organizācijas reģionālajā un nacionālajā līmenī. Tika izveidots turpmākās komunikācijas plāns starp projekta partneriem. Noslēgumā vadošais partneris sniedza informāciju par projekta budžeta jautājumiem, atskaišu sagatavošanu un tālāko aktivitāšu plānu.

attels

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 30.augustā Valmierā VUGD organizēja semināru par riska novērtējuma veikšanu Valmieras pilsētā attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumu ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu. Seminārā Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja uzdot jautājumus vairāku vietējo organizāciju pārstāvjiem – “Valmieras ūdens”, “Valmieras enerģija”, “Sadales tīkli”, VTU Valmiera, Valmieras pilsētas pašvaldības policija, Vidzemes reģionālā slimnīca. Semināra laikā tika analizēta organizāciju sagatavotība elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā un veidi, kā to ir iespējams uzlabot.  Iegūto informāciju pašvaldības pārstāvji izmantos riska novērtējuma izstrādē, kam metodoloģisko atbalstu VUGD amatpersonas sniegs vairāku sanāksmju laikā, kuras tiks organizētas līdz 2018.gada beigām.

attels

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2019.gada 3.aprīlī Rīgā VUGD organizēja sanāksmi ar Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem lai apspriestu veikto riska novērtējumu attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumu ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu Valmierā. Sanāksmes laikā tika pārrunāti svarīgākie secinājumi, kā arī tika lemts par rezultātu tālāko izplatīšanu. Tika pārrunāti VUGD labojumi un ieteikumi risku novērtēšanas dokumenta pilnveidošanai.

attels

________________________________________________________________________________________________________________________________

Augstākminētā informācija atspoguļo tikai autora viedokli un par to atbild vienīgi tās autors. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par informācijas iespējamo izmantošanu.