Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” (ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688)

„Track1” Katastrofu risku prevencijas un sagatavotības programmas ietvaros notiek ikgadējs konkurss, piešķirot grantu valsts atbalstam nacionāla līmeņa stratēģiju/risku pārvaldības projektu izstrādei, kā arī priekšizpētes projektiem konkrētu mērķu ieguldījumiem/investīcijām.

Dotācijas aktivitātē “Palīdzība dalībvalstīm katastrofu riska pārvaldības darbību sagatavošanā un īstenošanā”.

Vairāk par programmu: https://ec.europa.eu/echo/

Projekta mērķis un pielietojums:

Gatavojoties Eiropas Savienības Struktūrfondu plānošanas periodam 2021.-2027.gadā un plānojot finansiālā atbalsta piesaisti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstībai, nepieciešama priekšizpētes veikšana par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanas iespējām.

Projekta realizācijas laiks:

01.10.2020. - 31.12.2021.

Projekta budžets:

266 200 EUR (95% ES finansējums, 209 000 EUR)

Finansējuma avots:

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas 2020.gada konkurss

Vadošais partneris:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotais projekts paredz vairāku kompleksu analītisku pētījumu/izstrāžu realizāciju līdz 2021.gada decembrim, ietverot padziļinātu izpēti prevencijas pasākumu un infrastruktūras attīstības jautājumos, tai skaitā, videi draudzīgu un energoefektīvu autotransporta līdzekļu integrēšanas iespējas:

 1. „“Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD”;
 1. „Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā””;
 1. „Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”.
 2. "Pētījums par Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību"

Vairāk par pētījumiem:  petijumi.mk.gov.lv

Pētījumu rezultāti:

1. “Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD”

Projekts paredz izpētes veikšanu, organizējot kompleksu analītisku pētījumu/ izvērtējumu par “Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespējām, ietverot arī tehniskās specifikācijas sagatavošanu risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD. Mērķis – veikt izpēti par iespējām integrēt videi draudzīgu un energoefektīvu transportlīdzekļu (turpmāk - TL) izmantošanu VUGD darbībā. Pētījuma veicēja uzdevums ir noskaidrot, kādas ir iespējas nodrošināt nepieciešamo tehnisko kapacitāti, lai saglabātu VUGD sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pielāgojot videi draudzīgus transportlīdzekļus atbilstoši VUGD specifikai.

09/2021: Ir noslēdzies pētījums “Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD”.

Pētījuma īstenotājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

 • Esošās situācijas izpēte – VUGD TL tehniskā stāvokļa un nolietojamības pakāpes analīze;  autoparka analīze saistībā ar izmešu daudzumu un uzturēšanas un remonta izmaksām, TL oglekļa pēdas nospieduma (carbon footprint) analīze par Latvijas reģioniem, ES likumdošanas ietvara apkopojums.
 • Videi draudzīgu ugunsdzēsības kravas un vieglo automobiļu iespējamie veidi un to atbilstība VUGD darba specifikai.
 • Videi draudzīgu ugunsdzēsības kravas un vieglo automobiļu integrēšanas iespējas  VUGD.

Galvenie rezultāti:

Secinājumi par Eiropas Savienības fondu piesaisti:

 • VUGD primāri ir jānodrošina savu funkciju izpilde un sekundāri – jāsamazina emisijas, bet ar samērīgām izmaksām. Emisiju samazināšanas nodrošināšanai ar samērīgām izmaksām, atbilstoši pētījuma rezultātiem – vieglo, apvidus un kravas automobiļu kategorijās par atbilstošiem ES Parlamenta un Padomes direktīvas noteikumiem atzīstami elektro-automobiļi. Savukārt, attiecībā uz smagajiem kravas automobiļiem piemērojams atbrīvojums, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu.

Secinājumi, par VUGD piemērotākajiem transportlīdzekļu veidiem:

 • Segmentos vieglais automobilis bez piekabes un apvidus automobilis bez piekabes VUGD visatbilstošākais ir elektro automobilis. Tas ne tikai nodrošina VUGD operacionālo funkciju izpildi, bet arī ir atbilstošs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK un tās 2019. gada grozījumu Direktīvas 2019/1161 nosacījumiem, jo ir uzskatāms par bezemisiju transportlīdzekli, emisijām esot 0 CO2g/km.
 • Segmentā apvidus automobilis ar piekabi 750+kg visatbilstošākais ir hibrīdautomobilis, ņemot vērā nepieciešamo jaudu piekabes vilkšanai. Tas ne tikai nodrošina VUGD operacionālo funkciju izpildi, bet arī ir atbilstošs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK un grozījumu Direktīvas 2019/1161 nosacījumiem, jo tā izmešu daudzums ir CO2 – 0.5 g/km, NOx – 0.08g/km, HC + NOx 0.17g/km, P – 0.0045g/km.
 • Segmentos kravas furgons bez piekabes, kā arī kravas furgons ar piekabi 750+ kg visatbilstošākais ir elektro kravas furgons. Tas ne tikai nodrošina VUGD operacionālo funkciju izpildi, bet arī ir atbilstošs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK un tās 2019. gada grozījumu Direktīvas 2019/1161 nosacījumiem, jo ir uzskatāms par bezemisiju transportlīdzekli, emisijām esot 0 CO2g/km.
 • Segmentā smagie kravas automobiļi visatbilstošākais ir kravas hibrīdautomobilis. Tas ne tikai nodrošina VUGD operacionālo funkciju izpildi, bet arī ir atbilstošs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK un grozījumu Direktīvas 2019/1161 nosacījumiem, jo tā izmešu daudzums ir CO2 – 0.5 g/km, NOx – 0.08g/km, HC + NOx 0.17g/km, P – 0.0045g/km.

Vairāk par pētījumupetijumi.mk.gov.lv

Pētījuma pārskats: 

 

2.”Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā”

Projekts paredz izpētes veikšanu, organizējot kompleksu analītisku pētījumu/ izvērtējumu par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā. 

09/2021: Ir noslēdzies “Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā”.

Pētījuma īstenotājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

 • Līdzīgu ārvalstu apmācības kompleksu izpēte un labās prakses piemēri, salīdzinājumā ar Koledžu (apmācības infrastruktūra, tehniskais nodrošinājums, mācību metodes, apmācības risinājumi u.c.)
 • Koledžas mācībspēku kapacitātes izvērtējums plānotajā perspektīvā
 • Telpu izvērtējums, ergonomiska un racionāla Koledžas telpu izvietojuma piedāvājums
 • Koledžas poligona noslodzes izvērtējums plānotajā perspektīvā
 • Krustpils ielas 10, Rīgā un Jāņuvārtu ielas 20, Rīgā infrastruktūras un teritorijas atbilstības novērtēšana apmācības procesa realizēšanai; Koledžas mācību kompleksa izveides izvēlētās vietas plānojuma izpēte un atbilstība būvniecības normatīvajam regulējumam
 • Izveidotas Koledžas apmācību kompleksa skices. Izstrādāts projektēšanas uzdevums iepirkuma izsludināšanai

Galvenie rezultāti:

 • Mērķis – izpētīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk - Koledža)  nepieciešamos izglītības procesus, resursus un pieejamo infrastruktūru, lai panāktu kvalitatīvāku turpmāku amatpersonu profesionālo kompetenču attīstības sekmēšanu un izstrādāt Koledžas apmācību kompleksa skices un projektēšanas uzdevumu kompleksa izveidei Krustpils ielā 10, Rīgā un Jāņuvārtu ielā 20, Rīgā.
 • Pirmajā izpētes posmā, lai nodrošinātu modernam un praktiskam apmācību procesam nepieciešamo cilvēkresursu un infrastruktūras atbalstu, tika veikts pētījums, kura ietvaros, ņemot vērā starptautiskās prakses piemērus un paredzamo Koledžas noslodzi, tika izvērtēta UCAK mācībspēku kapacitāte, telpu nepieciešamība un iekārtojums. Papildus tika analizēta Krustpils ielas 10, Rīgā un Jāņuvārtu ielas 20, Rīgā infrastruktūras un teritorijas atbilstības apmācības procesa realizēšanai.
 • Balstoties uz 1.posmā veikto Koledžas mācībspēku kapacitātes un nepieciešamās infrastruktūras izvērtējumu, kā arī Pasūtītāja norādījumiem, tika izstrādātas rekomendācijas Koledžas telpu ergonomiskam, energoefektīvam un racionālam izvietojumam. Rekomendācijas ir iekļautas projektēšanas darba uzdevumā, plānojot jaunbūvi un esošās ēkas pārbūvi.
 • Izpētes 2.posma rezultāts: Koledžas apmācību kompleksa un tam pieguļošās teritorijas 3D skices ar telpu eksplikācijām un interjera elementiem, izveidotas atbilstoši Latvijas būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Vairāk par pētījumupetijumi.mk.gov.lv

Pētījuma pārskats: 

 

3. “Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”

Projekts paredz izpētes veikšanu, organizējot kompleksu analītisku pētījumu/ izvērtējumu „Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”.

Plānošanas periodā 2021.-2027.gadā plānots piesaistīt finansiālo atbalstu piecu pārvietojamu un vienas stacionāras drošības klases Latvijas ugunsdzēsības muzejā izveidei. Izpētes mērķis -  noskaidrot, kā visefektīvāk izveidot stacionārās un pārvietojamās praktisko apmācību telpas – Drošības klases, lai izglītotu sabiedrību par pareizu rīcību ārkārtas gadījumos, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanos ar ugunsdrošību un civilo aizsardzību saistītos jautājumos. Sagaidāmais rezultāts - detalizēts pētījuma izstrādes pamatojums, kurā tiek piedāvāts labākais un efektīvākais risinājums pārvietojamo un stacionāro praktisko apmācību telpu – Drošības klašu izveidošanai.

11/2021: Ir noslēdzies pētījums “Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu prevencijas pasākumiem ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei”.

Pētījuma īstenotājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

 • Esošās situācijas izpēte - pieejamie risinājumi ārvalstīs prevencijas jomā – sabiedrības izglītošanai par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos. Izpēte par ārvalstu (vismaz trīs valstu) praksi un pieredzi par atbildīgo institūciju izglītojošo pasākumu īstenošanas aprīkojumu un tehniskajiem (t.sk. informāciju tehnoloģiju) risinājumiem dažādām mērķauditorijām (mobilās vai stacionārās klases apraksts, saturs, izmantotās metodes, apmācību tēmas, izmantotie materiāli, to piemēri).
 • Apmācību metožu izpēte.
 • Aprīkojuma un  nodrošinājuma izpēte.
 • Izmaksu-ieguvumu (vai efektivitātes) analīze, kurā apzināta pamatinformācija par risinājumu finanšu (izmaksu) vajadzībām, ieteikti finanšu avoti (izveidošana un uzturēšana).
 • Sagatavota tehniskā specifikācija VUGD piemērotākā risinājuma ieviešanai, iekļaujot raksturīgos tehniskos un darbības rādītāju aprakstus, vērtēšanas kritērijus u.c. informāciju.

Galvenie rezultāti:

 • Izpētes mērķis bija noskaidrot, kā visefektīvāk izveidot stacionārās un pārvietojamās praktisko apmācību telpas – Drošības klases, lai izglītotu sabiedrību par pareizu rīcību ārkārtas gadījumos, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanos ar ugunsdrošību un civilo aizsardzību saistītos jautājumos. Projekta ietvaros bija jāizpēta, kādas mācību metodes vislabāk izmantot, ar kādiem paņēmieniem vislabāk uzrunāt mūsdienu sabiedrību, kā labāk piesaistīt dažādu vecuma grupu mērķauditorijas. Izpētīt, kur tās labāk būtu izmantojamas – VUGD struktūrvienībās, izglītības iestādēs vai publiskos pasākumos.
 • Pētījuma rezultātu pārskats ietver ārvalstu pieredzes apkopojumu un pasaules piemēru ilustrācijas. Tā ietvaros izstrādāti priekšlikumi stacionāras un pārvietojamu drošības klašu izveidošanas risinājumiem.
 • Pētījuma rezultāti dod pamatojumu secinājumiem, kā sabiedrība (prioritāri – skolēni, jaunieši) visā Latvijā vislabāk varētu apgūtu plašākas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos ārkārtas gadījumos, tādējādi veicinot VUGD prevencijas pasākumu mērķa – par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos izglītotas sabiedrības – sasniegšanu.

Vairāk par pētījumu petijumi.mk.gov.lv

Pētījuma pārskats: 

 

4. “Pētījums par Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību

Projekts paredz izpētes veikšanu, organizējot kompleksu analītisku pētījumu/ izvērtējumu „Pētījums par Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību.

Pētījums tika organizēts kā atsevišķs papildinošs modulis 2021.gadā veiktajam pētījumam ““Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD”, kura gaitā bija paredzēta arī videi draudzīgu ugunsdzēsības kravas automašīnu un vieglo automobiļu remontu un apkopes izmaksu un iespēju analīzes veikšana. Izpētes mērķis - nepieciešamās kapacitātes noteikšana jauna remontu centra modeļa izveidei, ņemot vērā darbu raksturu, tehnikas un aprīkojuma kategorijas, reģionālās, tehniskās un cilvēkresursu prasības, ietverot  finanšu ieguldījumu  apjoma novērtējumu, kā arī ēku skiču izstrādi. Sagaidāmais rezultāts – Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējums; tehnikas un remonta bāzes vietas plānojuma izpēte un atbilstība būvniecības normatīvajam regulējumam; telpu ergonomisku, energoefektīvu, prasībām atbilstošu un racionālu izvietojuma piedāvājums. Tehnikas un remonta bāzes ēkas skiču izveide un projektēšanas uzdevuma izstrāde.

12/2021: Ir noslēdzies pētījums “Pētījums par Tehniskā dienesta pārvaldes izvērtējumu un tehnikas un remonta bāzes attīstību”.

Pētījuma īstenotājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

 • Esošās situācijas izpēte: (1) Ārvalstu ugunsdzēsības tehnikas un remontu bāzes labākās prakses izpēte; (2) Tehnisko un cilvēkresursu kapacitātes noteikšana remontdarbu veikšanai; (3) Ārpakalpojumu un reģionālā aspekta analīze.
 • Plānojuma izpēte: (1) Tehnikas un remontu bāzes izvēlētās vietas plānojuma izpēte un atbilstība būvniecības normatīvajam regulējumam; (2) Telpu ergonomisks un energoefektīvs, prasībām atbilstošs un racionāls izvietojums un pielāgošana; (3) Nepieciešamās iekārtas un aprīkojums VUGD tehnikas apkopei un remontam.
 • Ēku 3D skices un projektēšanas uzdevums (būvprojekta izstrādei); Apbūves tehnisko rādītāju aprēķins; Provizoriskā būvdarbu un uzturēšanas budžeta aprēķins.

Galvenie rezultāti:

 • Pētījums tika organizēts kā atsevišķs papildinošs modulis VUGD realizētā Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekta “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688” ietvaros 2021.gadā veiktajam pētījumam ““Tīro”  un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD” (Id: IeM VUGD 2020/45), kura gaitā tika paredzēta arī videi draudzīgu ugunsdzēsības kravas automašīnu un vieglo automobiļu remontu un apkopes izmaksu un iespēju analīzes veikšana.
 • Mērķis – nepieciešamās kapacitātes noteikšana jauna tehnikas un remontu bāzes modeļa izveidei, ņemot vērā darbu raksturu, tehnikas un aprīkojuma kategorijas, reģionālās, tehniskās un cilvēkresursu prasības, ietverot  finanšu ieguldījumu  apjoma novērtējumu, kā arī ēku skiču izstrādi. Pētījuma veicēja uzdevums bija noskaidrot, kā pareizi pārbūvēt un aprīkot esošās telpas Ķengaraga ielā 3-k1, Rīgā, saglabājot VUGD sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Izpētes gaitā: (a) noteikt tehnisko un cilvēkresursu kapacitāti esošo un plānoto remontdarbu  veikšanai, veikt ārpakalpojumu un reģionālā aspekta analīzi; (b) izstrādāt remontu centra ēku skices, balstoties uz Tehniskā dienesta pārvaldes (turpmāk – TDP) izvērtējumu un definētajām prasībām, kā arī izstrādāt projektēšanas uzdevumu iepirkuma izsludināšanai; (c) novērtēt TDP remonta centra izveides  un uzturēšanas izmaksas.
 • 1.posma rezultāts: EEZ valstu - Lietuvas, Dānijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Īrijas izpēte, ietverot 7 speciālo dienestu tehnikas un remontu bāzes (t.sk., Lietuvas Republikas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kopenhāgenas ugunsdzēsības departaments, Oulu-Koillismaa Glābšanas departaments, Antverpenes ugunsdzēsēju brigādes zona, Berlīnes ugunsdzēsēju brigāde, Hamburgas ugunsdzēsēju brigāde, Korkas grāfistes ugunsdzēsības dienests); VUGD TDP esošās ugunsdzēsības tehnikas apkopes un remonta sistēmas darbības analīze, t.sk. nepieciešamais tehniskais un ēku/telpu nodrošinājums, kā arī personāla nodrošinājuma analīze.
 • 2.posma rezultāts: Plānojuma izpēte – objekta infrastruktūras un teritorijas atbilstības būvniecības normatīvajam regulējumam novērtēšana; piedāvāti/izskatīti 4 dažādi iespējamie teritorijas plānojumi VUGD TDP tehnikas un remonta bāzes izveidošanai.
 • 3.posma rezultāts: Izveidotas 3D skices un projektēšanas uzdevums būvprojekta „Ugunsdzēsības, loģistikas un remontu bāzes komplekss Ķengaraga ielā 3-k1, Rīgā” izstrādei. Apbūves tehnisko rādītāju aprēķins. Provizoriskais būvdarbu un uzturēšanas budžets..

Vairāk par pētījumupetijumi.mk.gov.lv 

Pētījuma pārskats: