Lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju izpratni par Ugunsdrošības noteikumiem un tajos veiktajām izmaiņām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis vadlīnijas, kurās ietverti ugunsdrošības prasību pamatnosacījumi objektos, kuros var atrasties līdz 10 cilvēkiem. Šīs vadlīnijas izstrādātas objektu atbildīgajām personām kā palīglīdzeklis ugunsdrošības prasību sakārtošanai.

Informācija pdf formātā

Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde un nodarbināto instruēšana

Ugunsdrošības instrukcija ir saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums. Ugunsdrošības noteikumu 180. punktā un tā apakšpunktos ir norādīts, kādas vispārīgās ziņas par objektu un ugunsdrošību ir jāiekļauj instrukcijā.

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju objektam, kurā var atrasties līdz 10 cilvēkiem, kā arī veikt instruktāžu ir juridiskās personas vadītājam arī bez profesionālās izglītības ugunsdrošībā vai apmācībām ugunsdrošības jomā.

Ugunsdrošības instrukcija ir jāizstrādā valsts valodāNepieciešamības gadījumā instrukciju tulko lietotājiem saprotamā valodā tajā skaitā visām objektā nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā esošām personām.

Ugunsdrošības instruktāža ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Savukārt atkārtotu instruktāžu veic gadījumos, kad ir veikti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā vai arī nodarbinātie nav ievērojuši ugunsdrošības noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības, kā arī tad, ja objektā noticis ugunsgrēks (šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

Instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto.

Ja nodarbinātajam nepieciešams ievērot īpašas ugunsdrošības prasības, piemēram, ugunsbīstamo darbu gaitā, nodarbinātajam veic atsevišķu ugunsdrošības instruktāžu (skat. Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumu“Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls”).

Vēršam jūsu uzmanīgu uz to, ka līdzšinējās ugunsdrošības instrukcijas, kas atbilst MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, ir spēkā līdz 2017.gada 1.septembrim un tās ir jāpārstrādā atbilstoši jaunajiem MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Instrukcijas būs jāpapildina, piemēram, ar objekta vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju.

Ugunsdzēsības līdzekļi

Objektu un teritoriju ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, tehnoloģiskā procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus.

Ja objektā un teritorijā var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz dažādām ugunsgrēku klasēm, ugunsdzēsības aparātus izvēlas tādus, lai tie atbilstu katrai no šīm klasēm. Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:

A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot veido kvēlojošas ogles;

B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;

C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;

D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli;

F klase – ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīcēs vai iekārtās izmantojamās augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.

Nosakot objektā un teritorijā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu, ir jāņem vērā to dzēstspēja nevis tilpums (skat. Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikumu“Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķins”). Uz ugunsdzēsības aparāta informatīvās uzlīmes norādītais ugunsgrēka klases burts kopā ar skaitli (vai bez tā) norāda dzēstspēju.

2018.gada 1.janvārī stāsies spēkā atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskai apkopei, jo saskaņā ar noteikumu 273.punktu: “ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām”, savukārt 274.punktā nosaka, ka “ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados”. Starp ugunsdzēsības aparāta tehniskajām apkopēm veicama vizuāla pārbaude vismaz reizi gadā vai reizi sešos mēnešos, ja pastāv vandālisma risks vai atmosfēras apstākļu iedarbība.

Līdz 2017.gada 31.decembrim ugunsdzēsības aprātu tehnisko apkopi veic atbilstoši Latvijas standartam LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”.

Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums

Lai sniegtu informāciju par ugunsdrošības pasākumiem, objektu un teritoriju ir jānodrošina ar ugunsdrošības zīmēm. Šo zīmju kopums ir pieejams Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumā.Objektā un teritorijā ir jāizvieto tādas zīmes kā,piemēram, Ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta vai Virziens uz evakuācijas izeju, Smēķēšanas vieta, Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta.

Inženiertīklu ugunsdrošības prasības

Elektroinstalācijair jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Elektroinstalācijas pārbaudi ir jāveic reizi 10 gados un par tās rezultātiem jānoformē pārbaudes akts (Ugunsdrošības noteikumu 7. pielikums).

Lai nodrošinātu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces drošu ekspluatāciju un nepieļautu sodrēju degšanu dūmvadā, to tīra un par tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu.

Ugunsdrošības noteikumu noteiktajos periodos (Ugunsdrošības noteikumu 68., 69., 70., 71. un 80.punkts) veic dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes. Par dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums).

 

Ja objektā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) uzglabā:

1. ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju;

2. ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;

3. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;

4. ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (9. pielikums).

 

Papildus iepriekšminētajiem nosacījumiem, ievērojamas prasības, kas noteiktas Ugunsdrošības noteikumu speciālās sadaļās, piemēram, ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība vai bīstamu vielu uzglabāšanas un lietošanas kārtība.

Ugunsdrošības noteikumi pieejami šeit: http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi un http://www.vugd.gov.lv/lat/par_vugd/tiesibu_akti.

Bezmaksas konsultācijas iespējams saņemt VUGD teritoriālās struktūrvienībās. To kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/?staff_id=262