Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (Ugunsdrošības noteikumi) stājās spēkā 2016. gada 1.septembrī. Atsevišķām Ugunsdrošības noteikumu prasībām tika paredzēts citādāks spēkā stāšanās laiks, proti, 2017.gada 1.septembris. Tas tika darīts ar mērķi, lai sabiedrība varētu savlaicīgi sagatavoties jaunajām ugunsdrošības prasībām un nodrošināt to īstenošanu. Informējam, ka 2017.gada 1.septembrī stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu 58., 354. un 514. punkta prasības
attels

Turpinājumā skaidrojums par katru no punktiem.

58.punkts 

Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums).

Papildus elektroinstalācijas pārbaudei būs jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Prasība ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti, piemēram, vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst) un vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību).

Termokamerai Ugunsdrošības noteikumos nav noteiktas specifiskas prasības. Tai jāspēj identificēt (vizualizēt) paaugstinātu siltuma avotu elektroinstalācijā, nozarkārbā, elektrosadales skapī un citviet. Termokamerai jābūt ar CE marķējumu un ekspluatācijas instrukciju valsts valodā. Turklāt ir jābūt iespējai termokameras veidoto attēlu izdrukāt. Gadījumos, kad elektroinstalācijas pārbaudes veikšanai objektā tiek pieaicināts pakalpojuma sniedzējs, ir jāpārliecinās, ka tā rīcībā esošā termokamera spēs nodrošināt iepriekš minēto attēlu izdruku.

Kontaktu atbilstības kritērijus un elektroietaišu termiskā stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasības un Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”. Minētais energostandarts ir pieejams tīmekļvietnē: http://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf.

Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība vai persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju.

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet ja objektā ir sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados, bet ķīmiski agresīva vide, – reizi  gadā.

354.punkts

Objektā, kurā atrodas gāzes aparāts, kura kopējā nominālā siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja gāzes aparāts (neatkarīgi no gāzes aparāta jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā, uzstāda gāzes noplūdi signalizējošu detektoru. Gāzes noplūdi signalizējošu detektoru uztur darba kārtībā.

Prasība par gāzes noplūdi signalizējošu detektoru uzstādīšanu attiecināma uz visiem objektiem, neatkarīgi no tā vai to būvniecības laikā projektā bija vai nebija paredzēta gāzes noplūdes  detektora uzstādīšana. Šī detektora mērķis ir brīdināt būves lietotājus par gāzes noplūdi, kuras dēļ telpā ieiet nedrīkst un ir jāsazinās ar gāzes iekārtu apkalpošanas dienestu, lai veiktu pasākumus  gāzes noplūdes likvidēšanai un sprādziena iespējamības novēršanai.

Gāzes noplūdes detektoru ir iespējams iegādāties par vidēji 30 eiro. Tā ir neliela investīcija, rūpējoties par drošību, salīdzinot ar postījumiem un kaitējumu, kādu spēj nodarīt gāzes eksplozija.

514.punkts

Ugunsdrošības instrukcijas, kas izstrādātas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām, ir spēkā līdz 2017.gada 1.septembrim.

Gada laikā kopš jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās 2016.gada 1.septembra bija jāpārstrādā tās ugunsdrošības instrukcijas, kuras atbilda iepriekšējiem Ugunsdrošības noteikumiem. Pārstrādājot instrukcijas atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām, tās jāpapildina, piemēram, ar informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu objektā  un jānorāda maksimāli pieļaujamā ugunsslodze.

Salīdzinājumam ugunsdrošības instrukcijā norādāmā informācija iepriekšējos un jaunajos Ugunsdrošības noteikumos. 
attels