Statuss:
Īstenošanā
.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instrumenta pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansēto projektu “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”.

Projektā vispārīgais mērķis ir uzlabot katastrofu pārvaldīšanas procesus.

Projekta tiešais mērķis ir izveidot integrēto dronu izmantošanas sistēmu pielietošanai ārkārtas situācijās.

Projekta realizācijas laiks: 01.05.2019. – 30.04.2022.

Projekta finansējums: 8 257 937.50 EUR (Eiropas Savienības finansējums – 100%; VUGD budžets – 108 000 EUR)

Projekta vadošais partneri:Vācijas Aerokosmiskais centrs

Projekta sadarbības partneri:VUGD un citi - glābšanas dienesti, pētnieciskās iestādes, tehnoloģiju ražotāji, administratīvie partneri

Projekta aktivitātes:  darba grupu sanāksmes tehnoloģiju izstrādei, pieredzes apmaiņas braucieni, tehnoloģiju paraugdemonstrējumi, praktiskās mācības

Projekta mājaslapa: https://respondroneproject.com/

___________________________________________________________________________

Preses relīzes:

VUGD pārstāvji piedalījās ResponDrone starptautiskā projekta noslēguma konferencē

2022.gada 26.-28.aprīlis
Porto, Portugāle

Starptautiskā projekta  “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (ResponDrone)” noslēdzošā konference norisinājās 2022.gada 26.-28.aprīlī Portugālē. VUGD pārstāvji piedalījās klātienes pasākumā Porto pilsētā, kurā apkopots trīs gadu laikā paveiktais darbs, lai izstrādātu un piemērotu dronu floti ārkārtas situācijās, nodrošinot kritiskus informācijas un sakaru pakalpojumus atbildīgo dienestu pirmajām apakšvienībām. Konference ietvēra dažādu ResponDrone* sistēmas elementu praktiskus demonstrējumus un projekta partneru pieredzes apmaiņu un diskusijas par to, kā plānot un turpināt darbu, īstenojot sistēmas tālāko ieviešanu.

*ResponDrone Sistēma sniedz precīzu informāciju par atrašanās vietu pirmajām vienībām, jo īpaši saistībā ar infrastruktūru, reaģējot uz izsaukumu ugunsgrēku, plūdu vai kādu citu dabas katastrofu gadījumā. Tā vienkāršo un paātrina situācijas novērtēšanu, informācijas apmaiņu, lēmumu pieņemšanu un darbību pārvaldību pirmajām apakšvienībām. Tā sniedz augstas kvalitātes informāciju jebkuram iesaistītajam vadības centram, izmantojot tīmekļa mākoņplatformu, kas ir pieejama un darbojas attālināti.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, īstenojot projekta aktivitātes 2019. – 2022.gadā, piedalījās darba grupas sanāksmēs un semināros, izstrādāto prototipu izvērtēšanā un testēšanā, dažāda veida apmācībās, tostarp  praktiskajās mācībās/paraugdemonstrējumos.

Starptautiska projekta īstenošanā piedalījušies  20 partneri no 12 valstīm. Finansējuma avots: Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projekts  “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (ResponDrone)”, ietverot ES finansējumu 8 milj.eiro un 300 000 EUR līdzfinansējumu no Korejas valdības.

https://respondroneproject.com

Sagatavoja: VUGD Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde

___________________________________________________________________________

2019.gada 20.-22.maijā Madridē (Spānija) notika projekta atklāšanas pasākums. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar  projekta mērķi, uzdevumiem un projektā plānotajām aktivitātēm, laika grafiku, esošajiem problēmjautājumiem un izaicinājumiem nākotnē. Projekta darba paku līderi iepazīstināja ar saviem uzdevumiem un sniedza ieskatu par to ko sagaida no projektu partneriem. VUGD galvenokārt ir jāiesaistās darba pakas uzdevumu izpildē, kur plānots izveidot mobilo aplikāciju, kuru iespējams izmantot notikumā kā papildus informācijas avotu. Plānots, ka aplikācijā būtu pieejami foto, video, kartes u.c. informācija, kas iegūta ar bezpilota gaisa kuģiem (turpmāk – droni), u.c. viedajām ierīcēm. VUGD pārstāvji saņēma apstiprinājumu, ka projekta ietvaros VUGD varēs organizēt starptautisku konferenci par dronu izmantošanas iespējām ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī saņemts apstiprinājums, ka VUGD pārstāvji var doties papildus pieredzes apmaiņas braucienos, lai izpētītu dronu iespējas un risinājumus.

___________________________________________________________________________
Augstākminētā informācija atspoguļo tikai autora viedokli un par to atbild vienīgi tās autors. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par informācijas iespējamo tālāko izmantošanu.