Statuss:
Īstenošanā
Projekta nosaukuma un finansējuma devēja logo kopbilde

Brīvprātīgie un vietējās iestādes – Baltijas jūras reģiona tīkls

Volunteers and Local Authorities – Baltic Sea Region Network (VOALA)

 

Dabas katastrofām, vides un cilvēka izraisītām katastrofām bieži ir starptautiska ietekme, tāpēc, lai spētu reaģēt un šīs krīzes pārvaldīt ir nepieciešams koordinēt daudzu organizāciju un iestāžu darbību ne tikai valsts, bet arī starpvalstu līmenī. Sabiedrības un iedzīvotāju iesaistīšanās ir viens no svarīgākajiem aspektiem preventīvo pasākumu īstenošanai, sabiedrības izpratnes palielināšanai par apdraudējumiem, resursu sagatavošanai un mobilizācijai ārkārtas situācijās, atjaunošanas procesa pielāgošanai patiesajām vajadzībām un esošajiem apstākļiem, kā arī atstumtāko un neaizsargātāko kopienu sasniegšanai.

VOALA ir starptautisks projekts, kura mērķis ir uzlabot sabiedrības noturību pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, stiprinot iekļaujošu sadarbību starp dažādu nozaru iestādēm un brīvprātīgo organizācijām krīžu pārvarēšanai Baltijas jūras reģionā.

Projekta koordinators

Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts (BJVP)

Projekta partneri

Zviedrijas Civilās ārkārtas situāciju aģentūra (MSB), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Baltijas pilsētu savienība (UBC), Somijas Nacionālā glābšanas asociācija (SPEK), Somijas Iekšlietu ministrija, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Dānijas Civilās aizsardzības līga.

Sešu projekta īstenotāju kopbilde

Projekta ilgums

2022.gada 1.septembris - 2024.gada 29.februāris

Mērķi un aktivitātes

Konkrētie mērķi Aktivitātes
Praktiskās starptautiskās sadarbības un kopīgās sagatavotības uzlabošana starp iestādēm, brīvprātīgo organizācijām un iedzīvotājiem civilās aizsardzības jomā.
  • Brīvprātīgo organizāciju identificēšana Baltijas jūras reģionā.
  • Baltijas jūras reģiona brīvprātīgo un vietējo iestāžu tīkla izveide.
  • Starptautiskā brīvprātīgo un iestāžu konference/ asambleja Vācijā.
Brīvprātīgo lomu/misiju precizēšana un nostiprināšana valsts tiesību aktos, plānos un darbības procedūrās un brīvprātīgo vispārējās koordinācijas nostiprināšana.
  • Valsts apaļā galda sanāksmes Dānijā, Somijā, Vācijā, Latvijā un Zviedrijā, lai apspriestu brīvprātīgo lomu, misiju, koordināciju un novērstu iespējamos šķēršļus efektīvai brīvprātīgo iesaistīšanai un to darbību koordinēšanai valsts un vietējā līmenī.
  • Esošās prakses analīze, ieteikumu izstrāde un labo prakses piemēru apkopojums par brīvprātīgo lomu, misiju un pienākumiem Baltijas jūras reģionā.
  • Starptautiskais Baltijas jūras reģiona vietējo dalībnieku/pilsētu apaļais galds Gdaņskā, Polijā.
Brīvprātīgā darba pievilcības palielināšana, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem, un brīvprātīgā darba kultūras veicināšanai Baltijas jūras reģionā.
  • Starptautisks seminārs par jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā Rīgā, Latvijā.

Finansējums 

VOALA projekts tiek finansēts no Zviedrijas institūta piešķirtajiem līdzekļiem

Kontakti

Lai iegūtu vairāk informācijas par VOALA projektu var sazinieties ar BJVP sekretariāta projekta vadītāju Vinetu Polatsidi: Vineta.polatside@cbss.org vai apmeklējot: www.cbss.org.

VOALA projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar paralēlo projektu BYFORES - Baltic Youth for Resilient Society, ko koordinē Somijas Nacionālā glābšanas asociācija (SPEK).Vairāk informācijas par BYFORES projektu: https://www.spek.fi/en/advocacy/international-cooperation/byfores/