Krīzes vadības padome

Krīzes vadības padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, veicot valsts apdraudējuma preventīvos un pārvarēšanas pasākumus, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. Krīzes vadības padome un tās sekreteriāts darbojas saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.1, 23.2 un 23.3 pantu, Krīzes vadības padomes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents. Krīzes vadības padomes locekļi ir aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, veselības ministrs, satiksmes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Krīzes vadības padomei ir tiesības uzaicināt uz padomes sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas vai ekspertus.

Krīzes vadības padomes funkcijas ir koordinēt valsts un pašvaldību institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar valsts apdraudējuma preventīvajiem un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumiem, kā arī koordinēt civilmilitāro sadarbību valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai.

Krīzes vadības padomes sēdes

Krīzes vadības padomes sekretariāts

Krīzes vadības padomes darbu nodrošina Krīzes vadības padomes sekretariāts, savukārt tā darbību nodrošina Iekšlietu ministrija, kas savas kompetences ietvaros nodrošina atbildīgo institūciju mērķtiecīgu un pastāvīgu sadarbību un atbalsta sniegšanu Krīzes vadības padomei. Krīzes vadības padomes sekretariāts darbojas saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.4 pantu, Krīzes vadības padomes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Lai nodrošinātu Krīzes vadības padomi ar informāciju par valsts apdraudējumu 24/7 režīmā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs "112" darbojas arī kā koordinācijas centrs. Zvanu pieņem 112 kontaktu centra dispečers, uzklausa informāciju un savieno ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes operatīvo dežurantu, kurš tālāk risina radušos situāciju.

Kontakti

Krīzes vadības padomes sekretariāts
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
E-pasts: cmc@vugd.gov.lv
Mobilais tālrunis: +371 28333112

Vadlīnijas un prezentācijas