Krīzes vadības padomes 2023.gada 15.janvāra ārkārtas sēde par aktuālo situāciju saistībā ar paliem (plūdiem) Jēkabpils novadā, tālākās attīstības scenārijiem un nepieciešamo rīcību plūdu un to seku mazināšanai

Krīzes vadības padomes 2023.gada 21.marta sēde par esošo situāciju ar egļu astoņzobu mizgrauža izraisītajiem bojājumiem egļu mežaudzēs Latvijā un prognozēto mizgrauža aktivitāti 2023.gadā, potenciālo apdraudējumu un iespējamajām negatīvajām sekām

Krīzes vadības padomes 2023.gada 13.jūlija ārkārtas sēde par sausuma un salnu radītajiem zaudējumiem Latvijas lauksaimniecībā un neatliekamiem pasākumiem situācijas stabilizēšanai