Pētījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) aicina Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 7. un 8.klašu skolēnus piedalīties erudīcijas konkursā „Vides aizsardzība un mēs”. Konkurss notiek Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" (DERMR, LLI-232) (turpmāk – Projekts) ietvaros. Tā īstenošanu nodrošina biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme”.

Erudīcijas konkurss norisināsies divās kārtās laika periodā no 2019.gada 1.marta līdz 15.maijam. Līdz šī gada 15.martam klases tiek aicinātas reģistrēties dalībai konkursā. Pirmajā kārtā katrai reģistrētajai klasei, izmantojot dažādas tehnikas un paņēmienus, ir jāizstrādā radošais darbs par tēmu “Kūlas ugunsgrēks”. Konkursa otrā kārta notiks 26.aprīlī un tajā klātienē VUGD Jelgavas daļā piedalīties un veikt teorētiskus un praktiskus uzdevumus tiks aicināti labāko 1.kārtas darbu autori.

          Konkursa mērķis ir veidot skolēnu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, īpaši uzsverot kūlas dedzināšanas postošo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī sekmēt skolēnu iesaistīšanos vides aizsardzībā ikdienā.

          Konkursa nolikums ir elektroniski nosūtīts Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm. Ar tā nolikumu var iepazīties arī VUGD mājas lapā: www.vugd.gov.lv

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 1.aprīlis līdz 2019.gada 30.septembris (30 mēneši).

Projekta budžets: 1 160 320 EUR (VUGD budžeta daļa - 358 295 EUR, ES līdzfinansējums - 304 550 EUR)

 

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.