Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) vairākkārt ir saņēmis sūdzības un jautājumus par Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 282.punktu, kurā pirmajā teikumā noteikts, ka: “Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam.”. Līdz ar to, ugunsdzēsības aparātus bez CE atbilstības marķējuma drošības apsvērumu dēļ lietot nevar un tie ir jānomaina uz atbilstošiem ugunsdzēsības aparātiem.

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības noteikumos?

VUGD paskaidro, ka Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi” 17.punkts noteica, ka ugunsdzēsības aparātus marķē ar CE atbilstības marķējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.165). Uz šodienu Noteikumi Nr.165 zaudējuši spēku ar jaunajiem Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.348). Saskaņā ar Noteikumu Nr.348 398.punktu, spiedieniekārtas un to kompleksus, kas laisti tirgū līdz Noteikumu Nr.348 spēkā stāšanās dienai, drīkst piedāvāt tirgū un nodot lietošanā, ja tie atbilst Noteikumu Nr.165 prasībām.

Noteikumi Nr.165bija izstrādāti pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 97/23/EK (1997. gada 29. maijs) “Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām” prasībām.

Attiecīgi Noteikumos Nr.348 jauir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvas 2014/68/ES “Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū”, kur 6.panta „Ražotāju pienākumi” 2.punktā noteikts, ka, ja spiedieniekārtas atbilst piemērojamām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

Saskaņā ar minētās direktīvas 2.pantu un Noteikumu Nr.348 2.27.apakšpunktu CE atbilstības marķējums ir zīme, ar kuru ražotājs norāda, ka spiedieniekārtas un to kompleksi atbilst piemērojamām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, kas paredz šā marķējuma uzlikšanu.

Noteikumi Nr.348 9.sadaļas “Marķēšana” 52.punkts nosaka, ka CE atbilstības marķējumu raksta tieši uz spiedieniekārtas un 378.punkts nosaka, ka CE atbilstības marķējumu uzliek viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā uz katra spiedieniekārtas eksemplāra un spiedieniekārtu kompleksa vai, ja tas nav iespējams, – uz tā informācijas plāksnes. Attiecīgi tādas pašas prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvas 2014/68/ES “Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū” 19.pantā un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs) ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību, tā 30.pantā ir noteikti CE zīmes vispārējie principi.

Saskaņā ar Latvijas valsts standarta LVS EN 3-8 “Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 8.daļa: Standarta EN 3-7 prasību papildinājums par konstruktīvo risinājumu, spiedienizturības un mehāniskās iedarbības testiem ugunsdzēsības aparātiem ar maksimālo pieļaujamo spiedienu vienādu vai zemāku par 30 bāriem” 9.punkta “Marķēšana” 9.2. apakšpunktu, uz ugunsdzēsības aparāta metāla korpusa jābūt stingri iespiestam vai iegravētam ražotāja identifikācijas zīmei, sērijas vai partijas numuram, izgatavošanas gadam, pārbaudes spiedienam izteiktam bāros.

Ņemot vērā minēto, lai izpildītu prasības par CE zīmes uzlikšanu, uz ugunsdzēsības aparāta ir jāizvieto atbilstoši prasībām neizdzēšamā veidā CE zīme, ko var izdarīt ar iespiešanu ugunsdzēsības aparāta metāla korpusā, kas savukārt arī ļaus izvairīties no neatbilstošu prasībām ugunsdzēsības aparātu piedāvājuma un to aprites tirgū.

Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības un situāciju tirgū ar ugunsdzēsības aparātiem, proti, to, ka apritē vēl ir neatbilstoši prasībām ugunsdzēsības aparāti, un ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu vitāli svarīgo nozīmi kā primāro dzēšanas līdzekli aizdegšanās gadījumā, kad tā pareiza nostrāde un dzēstspēja ļauj izvairīties no lielākas ugunsnelaimes, Ugunsdrošības noteikumos tika iestrādāta prasība ugunsdzēsības aparātu marķēšanai ar CE atbilstības marķējuma zīmi.

atels