Statuss:
Noslēdzies
Logo

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (SAFE SEA, ESTLAT18).

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Igaunijas glābšanas pārvalde

Igaunijas mazo ostu attīstības centrs

Rojas novada dome

Engures novada dome

Salacgrīvas novada dome

Ventspils novada dome

Projekta mērķis: Uzlabot vides drošību Rīgas jūras līča un Irbes šauruma jūras un piekrastes ūdeņos, stiprinot sadarbību starp Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Projekta realizācijas laiks: 01.05.2017. - 30.06.2019.

Projekta kopējais finansējums: 547 815 EUR, no tā ERAF līdzfinansējums - 465 642,92 EUR   (VUGD budžeta daļa –176 000 EUR, ERAF līdzfinansējums – 149 600 EUR)

Projekta aktivitātes: 

- Pie jūras piebraucamo ceļu izbūve VUGD vajadzībām Rojā, Engurē, Salacgrīvā un Ventspilī;

- Darba standartprocedūras rokasgrāmatas izstrāde Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā;

- Tehnikas un aprīkojuma iegāde VUGD Rīgas reģiona pārvaldei, VUGD Kurzemes reģiona brigādei un VUGD Vidzemes reģiona brigādei: 6 jūras tipa laivas ar dzinēju uz piekabes, 6 glābšanas riņķi, 6 virves ar spoli, 30 hidrotērpi glābējiem, 14 hidrotērpi ūdenslīdējiem, 60 glābšanas vestes, 1 augstas ražības laivas dzinējs.

- 2 praktiskās mācības.

_________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

19.07.2017

attelsKurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Igaunijas glābšanas pārvaldi, Igaunijas mazo jahtu ostu attīstības centru un 4 novadu pašvaldībām – Ventspils, Rojas, Engures un Salacgrīvas uzsācis projektu, kura mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. 

2017.gada 16.jūnijā Ainažos notika projekta SAFE SEA atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākamo projekta vadības sanāksmju un darba standartprocedūras izstrādes sanāksmju vietas un laikus.

Projekta rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi izstrādāsDarba standartprocedūras rokasgrāmatu Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā, kā arī papildinās tehnisko aprīkojumu šādiem darbiem, iegādājoties 6 glābšanas komplektus, kas sastāv no 1 jūras tipa glābšanas laivas ar dzinēju uz piekabes, 1 virves ar spoli, 5 hidrotērpiem, glābšanas riņķa, 10 glābšanas vestēm izvietošanai Salacgrīvas, Saulkrastu, Jaunciema, Slokas, Rojas un Dundagas VUGD daļās un posteņos.

Arī igauņu kolēģi pilnveidos materiālo bāzi iegādājoties ātrās reaģēšanas naftas noplūdes novēršanas un savākšanas aprīkojumu izvietošanai Kuresārē, Kihelkonnā, Oresārē, Kuivastu un Mõntu ostās.

Savukārt iesaistītās pašvaldības izveidos piebraucamos ceļus 4 vietās līdz jūrai, tādējādi nodrošinot operatīvā transporta piekļuvi ar glābšanas aprīkojumu un savlaicīgu glābšanas darbu uzsākšanu katastrofu gadījumos.

Projekta noslēguma stadijā tiks organizētas 2 kopīgas mācības, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un partnerorganizāciju sadarbību un mācību apstākļos pārbaudītu izstrādātās darba standartprocedūras, tādējādi katastrofas gadījumā  jūrā, piem. naftas produktu noplūde no kuģa, sastrādājoties jau  operatīvi un novēršot savlaicīgi iespējamos vides apdraudējumus.

Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots ar Interreg V Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu un tā kopējais finansējums sastāda 547 815, 20 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 465 642,92 EUR. 

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 16.jūnijā Ainažos notika projekta SAFE SEA atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākamo projekta vadības sanāksmju un darba standartprocedūras izstrādes sanāksmju vietas un laikus.

attels

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 23.-24.augustā Kuresārē (Igaunija) notika projekta SAFE SEA darba standartprocedūras izstrādes sanāksmē. Tajā tika prezentētas Latvijas un Igaunijas reaģēšanas shēmas ar naftas noplūdēm saistīto dabas katastrofu gadījumā un dienestu pieredze šādu katastrofu apkarošanā. Sanāksmē tika apstiprināta darba standartprocedūras rokasgrāmatas struktūra, kā arī sadalīta atbildība starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Igaunijas Glābšanas pārvaldi par atsevišķo rokasgrāmatas sadaļu sagatavošanu

attels

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 20.septembrī Saulkrastos notika projekta SAFE SEA darba standartprocedūras izstrādes un projekta vadības sanāksmes. Sanāksmē tika pārrunāts rokasgrāmatas izstrādes progress. Plānots, ka izstrāde tiks pabeigta līdz šī gada beigām, savukārt materiālu dalīšana notiks nākošgad pavasarī. Sanāksmes otrajā daļā tika apkopota informācija par projekta pirmo periodu un tajā veikto progresu, kā arī apstiprināti turpmāko aktivitāšu izpildes termiņi.

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada pavasarī tika piegādāti 6 aprīkojuma komplekti, kas sastāv no: laivas ar dzinēju uz piekabes (ar glābšanas riņķi) un 5 sausiem hidrotērpiem glābējiem. Vienu komplektu saņēma: Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Salacgrīvas postenis, Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas un Dundagas posteņi, Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļa, kā arī 4.daļas Slokas postenis un 7.daļas Jaunciema postenis. Tāpat tika piegādāti 14 sausie hidrotērpi ūdenslīdējiem: 5 –  Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļai, 4 - Rīgas reģiona pārvaldes 1.daļai, 5 - Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļai.

attels

attels

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada jūnijā un augustā tika piegādātas 6 virves ar spoli un 60 glābšanas vestes.

attels

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada 29.-30.maijā Lilastē notika projekta SAFE SEA praktisko mācību plānošanas sanāksme. Sanāksmē tika pārrunāta projekta praktisko mācību organizēšanā Igaunijā (2018.gada 14.-15.augustā Sāremā) un Latvijā (2018.gada 10-11.oktobrī Vidzemē un Rīgā). Kā ārējie eksperti sanāksmē tika pieaicināti arī Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta pārstāvji. Lai sekmētu lielāka ekspertu skaita piesaisti un plašāku pieredzes apmaiņu starp glābšanas dienestiem, kopīgi tika nolemts, ka projekta SAFE SEA Latvijas praktiskās mācības tiks izspēlētas kā daļa no plūdu moduļu BaltFloodCombat mācībām. Sanāksmē tika pārrunāts mācību scenārijs, iesaistāmais personāls un tehnika, kā arī ar loģistiku un budžetu saistītie jautājumi.

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada augustā tika noslēgti darba standartprocedūru rokasgrāmatas izstrādes un drukāšanas darbi. Rokasgrāmatā tika aprakstīta Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu reaģēšana un sadarbība ar jūras piesārņojumu (naftas noplūžu) saistīto katastrofu gadījumā. Grāmatas tiks izplatītas starp VUGD sadarbības organizācijām Latvijā un dienesta struktūrvienībām.

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada 14.-15.augustā Kuresārē (Igaunija) notika projekta SAFE SEA praktiskās mācības. Praktisko mācību ietvaros norisinājās arī projekta vadības sanāksme, kurā projekta vadošais partneris un sadarbības partneri sniedza informāciju par paveikto pēdējo divu projekta periodu laikā. Tāpat tika apspriesti pēdējie projekta pasākumi – praktiskās mācības Latvijā (š.g. 10-11.oktobrī) un projekta noslēguma pasākums (š.g. 11.oktobrī). Projekta  partneri pārrunāja ar programmas pārstāvi ar projekta iepirkumiem saistītos jautājumus.

attels

Praktisko mācību ietvaros tiks izspēlēts šāds scenārijs: dzinējam pārstājot darboties, uz sēkļa Roomsāres ostas tuvumā ir uzsēdies kuģis. No bojātā kuģa jūrā sāk nokļūt naftas produkti. Praktisko mācību pirmajā dienā IGP nosūtīja VUGD pieprasījumu pēc palīdzības un uz Sāremu tika nosūtītas 14 amatpersonas no Rīgas reģiona pārvaldes, Kurzemes reģiona brigādes un Vidzemes reģiona brigādes ar autocisternu, divām automašīnām un divām piekabēm ar laivām. 3 VUGD darbinieki piedalījās kā novērotāji.  Praktisko mācību otrajā dienā ar VUGD laivu palīdzību tika nostiprinātas IGP norobežojošās bonas, ar kuru palīdzību tika ierobežota naftas produktu tālāka izplatīšanās. Praktisko mācību ietvaros tika pārbaudīta VUGD un IGP sadarbība ar naftas noplūdēm jūrā saistīto katastrofu un to seku likvidācijas gadījumā un projektā iegādāta tehnika un aprīkojums.

attels

attels

attels

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada 10.oktobrī Salacgrīvā tika organizētas praktiskās mācības. Praktiskajās mācībās tika inscenēta situācija, ka noticis ceļu satiksmes negadījums uz tilta pār Salacas upi, kur avarējusi kravas automašīna un degvielas vedēja automašīna un liela daļa dīzeļdegvielas ieplūst upē. Jūras piesārņojuma risks ir liels, jo Salacas upe ieplūst Rīgas jūras līcī. Notikuma vietā VUGD mēģina izveidot norobežojošu līniju pāri upei, tomēr resursi ir ierobežoti, tāpēc palīdzībai tiek piesaistīts Igaunijas glābšanas pārvalde. Praktisko mācību mērķis bija pārbaudīt VUGD un Igaunijas glābšanas pārvaldes sadarbības spējas, kā arī abu partneru projektā iegādāto aprīkojumu. Kopumā praktiskajās mācībās piedalījās 63 cilvēki (44 pārstāvji no Latvijas puses un 18 – no Igaunijas). Mācību novērtēšanas sanāksmē abu dienestu darbs tika novērtēts atzinīgi, uzsverot iegūtās pieredzes nozīmīgumu.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

_________________________________________________________________________________________

2018.gada decembrī Rīgas reģiona pārvaldes 7.daļai tika piegādāts 1 augstas ražības laivas dzinējs, par kura nepieciešamību tika lemts augstāk pieminēto praktisko mācību laikā.

attels

_________________________________________________________________________________________

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.