KRĪZES VADĪBAS PADOMES

 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 26

2013.gada 22.novembrī

 

Sēdi vada:

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

 

-

 

 

V.Dombrovskis

Sēdē piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Sēdē nepiedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Veselības ministre

-

I.Circene

Ar padomdevēja tiesībām sēdē piedalās:

Ministru prezidenta biroja vadītāja

-

O.Augustovska

Ministru prezidenta padomniece

-

S.Bukāne

Ministru prezidenta preses sekretārs

-

M.Panke

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

 

-

 

K.Druvaskalns

Latvijas Republikas ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

 

-

 

D.Holma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

 

-

 

N.Plēgermanis

Valsts policijas priekšnieks

-

I.Ķuzis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks

 

-

 

I.Sēlis

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta direktors

 

-

 

A.Mikiško

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks

 

-

 

A.Ozoliņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors

-

A.Ploriņš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore

 

-

 

I.Oša

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore

-

I.Stepanova

Rīgas pilsētas izpilddirektors

-

J.Radzevičs

Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs

-

I.Vircavs

Rīgas pilsētas būvvaldes Būvinspekcijas priekšnieka vietnieks

 

-

 

J.Balodis

 

Sēdi sāk plkst. 09.00

 

1.§

Atbildīgo institūciju ziņojumi par situāciju saistībā ar traģēdiju tirdzniecības centrā Priedaines ielā 20, Rīgā un veicamajiem pasākumiem traģēdijas seku likvidēšanai

(V.Dombrovskis, R.Kozlovskis, D.Pavļuts, J.Bordāns, A.Pabriks, K.Druvaskalns, N.Plēgermanis, I.Ķuzis, Ē.Kalnmeiers, R.Muciņš, A.Ploriņš, I.Pētersone-Godmane, J.Pūce, I.Oša, J.Radzevičs, I.Vircavs, J.Balodis)

 

     1. Pieņemt zināšanai:

     1.1. Iekšlietu ministrijas (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) sniegto informāciju, kā arī informāciju, ka starptautiskā palīdzība traģēdijas izraisīto seku likvidēšanai šobrīd nav nepieciešama;

     1.2. Iekšlietu ministrijas (Valsts policijas) un Prokuratūras sniegto informāciju par veiktajām un plānotajām izmeklēšanas darbībām;

     1.3. Veselības ministrijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju;

     1.4. Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par tiesisko regulējumu būvniecības nozarē;

     1.5. Rīgas pilsētas būvvaldes sniegto informāciju par tirdzniecības centra Priedaines ielā 20, Rīgā, būvniecības uzraudzību;

     1.6. Rīgas pilsētas izpilddirektora sniegto informāciju par sniegto un plānoto atbalstu traģēdijas seku likvidēšanā iesaistītajām institūcijām.

 

     2. Krīzes vadības padomes sekretariātam sadarbībā ar Valsts kanceleju nekavējoties sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē šādus dokumentu projektus:

     2.1. Ministru kabineta rīkojuma projektu, kurā paredzēt, ka valstī šā gada 23., 24. un 25.novembris tiek noteikts par sēru dienām un 2013.gada 25.novembrī plkst. 10.00 visā Latvijas Republikas teritorijā tiek izsludināts triju minūšu klusuma brīdis, lai pieminētu 2013.gada 21.novembra traģēdijā bojā gājušos;

     2.2. Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokola projektu, kurā paredzēt atbildīgajām institūcijām veicamo pasākumu kopumu ar mērķi nodrošināt:

-         glābšanas un traģēdijas seku likvidēšanas darbu vadību, koordināciju un analīzi;

-         savlaicīgu un profesionālu traģēdijas izmeklēšanas organizēšanu;

-         savlaicīgu normatīvajos aktos paredzēto nelaimes gadījuma pabalstu izmaksu bojā gājušo Iekšlietu sistēmas darbinieku tuviniekiem;

-         savlaicīgu medicīniskās palīdzības sniegšanu un rehabilitācijas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kas cietušas pildot dienesta pienākumus; 

-         ka ārstniecības iestādes apkopo rēķinus, bet neiekasē tiesību aktos noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus no traģēdijā cietušajiem un nodrošināt, ka ārstniecības iestādes atmaksā no traģēdijā cietušajiem līdz šim iekasētās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus;

-         būvniecības procesa tiesiskā regulējuma izvērtēšanu šīs traģēdijas kontekstā un priekšlikumu sagatavošanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;

-         priekšlikumu sagatavošanu par nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu civilās aizsardzības jomā;

-         ka pašvaldības nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pārbaudes par publisko būvju būvdarbu veikšanu un sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru būvizstrādājumu atbilstības pārbaudi būvlaukumos;

-         priekšlikumu sagatavošanu par iespējām sniegt materiālo palīdzību, kā arī rehabilitācijas nodrošināšanu traģēdijā bojā gājušo tuviniekiem un cietušajiem;

-         Ministrijām tiesības nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par finansējuma piešķiršanu.

 

     3. Sasaukt Ministru kabineta ārkārtas sēdi 2013.gada 22.novembrī plkst.12.00. Valsts kancelejai veikt visus nepieciešamos pasākumus Ministru kabineta ārkārtas sēdes organizēšanai.   

 

Sēdi slēdz plkst. 10.45

 

 

 

Krīzes vadības padomes

priekšsēdētājs                                                                            V.Dombrovskis

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                     K.Druvaskalns