Jaunumi Preses relīzes

Noslēgusies Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-372 "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā" īstenošana. Tā ietvaros īstenoti pasākumi, lai uzlabotu ugunsdzēsēju glābēju fizisko sagatvotību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Jelgavas daļas tehnisko bāzi.

Projekta ietvaros, lai uzlabotu Jelgavas daļas ugunsdzēsēju glābēju tehnisko bāzi un sekmētu fiziskās sagatavotības uzlabošanos, veikta VUGD Jelgavas daļas sporta zāles pārbūve un labiekārtošana ar mūsdienu standartiem atbilstošu sporta inventāru. Sporta inventārs papildināts arī vairākās citās VUGD Zemgales reģiona brigādes daļās un posteņos.

Iegādāts un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadionā uzstādīts arī mobilais sporta tornis, kas paredzēts ugunsdzēsēju glābēju fiziskās sagatavotības uzlabošanai un sacensību sporta veidā „Stiprais ugunsdzēsejs” (Firefighter combat challendge) norisei. Projekta ietvaros arī iegādāts šī sporta veida norisei nepieciešamais aprīkojums. Lai veicinātu šī sporta veida ienākšanu un popularitāti VUGD, Jelgavas daļas ugunsdzēsēji glābēji piedalījās treniņnometnē un sacensībās Šauļos, jo Lietuvas ugunsdzēsēju glābēju vidū šis sporta veids jau daudzus gadus ir populārs un plaši izplatīts.

Papildus sniegta iespēja divām VUGD amatpersonām iegūt C kategorijas trenera kvalifikāciju, kā arī organizētas tiešsaistes sacensības-treniņi operatīvo dienestu speciālistu vidū Jelgavā un Šauļos.

Lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, projekta gaitā VUGD 2019.gadā piedalījās starptautiskas nometnes bērniem "Mācies būt stiprs" Jelgavā norisē. Tās laikā bērni iepazinās ar operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā un uzzināja par profesijai būtiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Īstenojot projekta aktivitātes, radīti priekšnoteikumi tam, lai VUGD Jelgavas daļas ugunsdzēsējiem glābējiem ikdienā būtu iespējas uzlabot savu fizisko sagatavotību, kas ir nozīmīgs priekšnoteikums sekmīgai dienesta pienākumu izpildei.

Projekta mērķis: ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

Projekta īstenošanā iesaistīti 3 (trīs) partneri: Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijā un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļa Šauļos.

Projekta kopējais budžets: ir 564 290.38 EUR. No tā 479 646.82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643.56 EUR (15%) ir nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2021.gada 31.maijs.

 

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.