Iepirkumi

Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes (turpmāk – KaZa) izveidošana un attiecīgas informācijas uzkrāšana ir būtiska riska novērtēšanas procesā, lai samazinātu nenoteiktības faktoru, kas attiecas uz apdraudējuma atgadīšanās biežumu (varbūtību) un apdraudējuma iespējamām sekām. KaZa informācijas uzkrāšana palīdz veikt notikuma analīzi par zaudējuma iemesliem, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos, ka arī lai izpildītu Latvijas starptautiskās apņemšanās, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijā par klimata pārmaiņām, īpaši Parīzes nolīgumā, ANO rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: Ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” jeb “Dienaskārtība 2030” un Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammu 2015.-2030.gadam. Pašlaik Latvijā nav tehniska risinājuma vai rīka, kas nodrošinātu minētas informācijas apkopošanas, strukturēšanas un analīzes iespējas. 

Šī dokumenta nolūks ir definēt darba uzdevumu KaZa izveidošanas izpētei, tehniskās specifikācijas sagatavošanai, risinājuma izstrādei un/vai integrācijai ar citām sistēmām.