Iepirkumi

Lai sagatavotu iepirkuma tehnisko specifikāciju un nolikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirms iepirkuma “Ikdienas formas tērpu un to priekšmetu piegāde (uz trīs gadiem)”sākšanas uzaicina piegādātājus uz publisko apspriedi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ikdienas formas tērpu un to priekšmetu piegāde (uz trīs gadiem)”

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO APSPRIEDI

 1. Publiskās apspriedes pamatojums: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. 
 2. Publiskās apspriedes mērķis: noteikt izdevīgāko piedāvājumu ikdienas formas tērpu un to priekšmetu iegādei Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem, noslēdzot vispārīgo vienošanos saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
 3. Iepirkuma priekšmetsatbilstoši CPV klasifikatoram: 18100000-0 (Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri).
 4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 16 iepirkuma priekšmeta daļās.
 5. Publiskās apspriedesvieta, datums, laiks un kārtība:
  1. Publiskā apspriede notiksValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sēžu zālē (26.telpa) 2.stāvā –  2020.gada 31.jūlijā plkst.10.00, Maskavas iela 5, Rīgā
  2. Pieteikšanās: lai varētu piedalīties publiskajā apspriedē, iepriekš ir jāpiesakās pa e-pastu: iepirkumi@vugd.gov.lv.
 6. Apspriedē pārrunājamie jautājumi:
  1. Tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības;
  2. Citi jautājumi. 
 7. Apspriedes dokumentēšana: apspriede tiks protokolēta un protokols publicēts Pasūtītāja profilā www.eis.gov.lv.
 8. Iepazīties ar tehniskās specifikācijas un nolikuma projktu var spiežot uz saites: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41704