VUGD teritoriālās struktūrvienības izvērtēja ugunsgrēku statistiku attiecīgajās administratīvajās teritorijās laika periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam kopsakarībā ar ugunsdrošības pārbaužu lietderīgumu un iespējamo apdraudējumu cilvēkiem katrā konkrētajā objektu grupā.

VUGD teritoriālās struktūrvienības 2022.gada Objektu pārbaužu plānā iekļāva šādas objektu grupas:

 1. VUGD Rīgas reģiona pārvalde:
 • 12 stāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās būves;
 • ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves, kurās paredzēts uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem;
 • viesnīcas un citas īslaicīgas apmešanās būves ar paredzēto gultas vietu skaitu lielāku par 50;
 • citus objektus, ņemot vērā iepriekšējās pārbaudēs konstatētos ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumus.
 1. VUGD Vidzemes reģiona brigāde:
 • Objektus, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām atzīti par paaugstinātas bīstamības objektiem:
  • A drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves;
  • publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektus;
  • objektus, kuros veic darbu ar 4. riska grupas bioloģiskajiem aģentiem, un laboratorijas, kurās var tikt izmeklēti paraugi 4. riska grupas bioloģisko aģentu noteikšanai;
  • objektus, kuros veic darbu ar 3. riska grupas bioloģiskajiem aģentiem, tai skaitā laboratorijas, kurās var tikt izmeklēti paraugi 3. riska grupas bioloģisko aģentu noteikšanai;
  • C kategorijas paaugstinātas bīstamības objektus.
 • Publiskus objektus:
  • izglītības iestādes būves;
  • ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves;
  • publiskas būves, kurās vienlaicīgi var uzturēties 100 un vairāk cilvēki;
  • publiskas būves, kurās nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem.
 • Objektus ar sprādzienbīstamu vidi ar platību lielāku par 500 m2.
 • Objektus ar ugunsbīstamu vidi ar ugunsslodzi no 600 MJ/m2 līdz 1200 MJ/m2 un platību lielāku par 1000 m2.
 • 12 stāvu un vairāk stāvu būves vai 50 metru un augstākas būves.
 • 4 stāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās būves.
 • Ražošanas objektus ar platību lielāku par 1000 m2.
 • Autoservisu būves ar platību lielāku par 1000 m2.
 • Graudu uzglabāšanas objektus ar graudu uzglabāšanu krājtvertnēs 1000 un vairāk tonnu.
 • Slēgtā tipa lopkopības objektus ar platību lielāku par 2500 m2.
 1. VUGD Latgales reģiona brigāde:
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Balvu daļas administratīvajā teritorijā:
  • Izglītības iestādes;
  • C kategorijas paaugstinātas bīstamības objektus;
  • Objektus, ar sprādzienbīstamu vidi ar platību lielāku par 500 m2;
  • 5 stāvu daudzīvokļu dzīvojamās būves;
  • Graudu uzglabāšanas objektus;
  • Kokapstrādes objektus;
  • Autoservisu būves ar platību lielāku par 1000 m2;
  • III grupas un lieli II grupas būvobjektus;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzību ir jāveic ne retāk kā reizi trijos gados.
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas administratīvajā teritorijā:
  • Kokapstrādes uzņēmumus (neatkarīgi no platības);
  • Auto darbnīcas un autoservisus (neatkarīgi no platības);
  • Lielās zemnieku saimniecības;
  • Sadarbībā ar namu apsaimniekošanas uzņēmumiem veikt pārbaudes  daudzstāvu daudzīvokļu dzīvojamās mājās;
  • Sadarbojoties ar būvvaldi 2022.gadā iekļaut pārbaudāmo būvobjektu plānā III grupas un lielos II grupas būvobjektus, lai kontrolētu ugunsdrošības prasību ievērošanu;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzību ir jāveic ne retāk kā reizi trijos gados;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzība nav veikta 2020. un 2021.gadā.
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils daļas administratīvajā teritorijā:
  • Izglītības iestādes būves;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzību ir jāveic ne retāk kā reizi trijos gados;
  • Ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves;
  • Covid-19 izplatības laikā neizdevās veikt ugunsdrošības pārbaudes vairākos ieplānotajos objektos (piemēram, sociālās aprūpes objekti, slimnīcas, citi objekti, kuros tika konstatēta Covid-19 izplatīšanās);
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās būves;
  • Sadarbojoties ar būvvaldi 2022.gadā iekļaut pārbaudāmo būvobjektu plānā III grupas būvobjektus, lai kontrolētu ugunsdrošības prasību ievērošanu;
  • Objektus, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām atzīti par paaugstinātas bīstamības objektiem.
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas administratīvajā teritorijā:
  • izglītības iestādes;
  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • ražošanas objektus;
  • ārstniecības objektus;
  • sociālās aprūpes centrus;
  • tirdzniecības objektus.
  • Sadarbojoties ar Preiļu novada būvvaldi un Līvānu novada būvvaldi 2022.gadā iekļaut pārbaudāmo būvobjektu plānā III grupas būvobjektus, lai kontrolētu ugunsdrošības prasību ievērošanu;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzība ir jāveic ne retāk kā reizi trijos gados;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzība nav veikta 2020. un 2021.gadā.
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās būves.
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas administratīvajā teritorijā:
  • izglītības iestādes būves;
  • daudzīvokļu dzīvojamās būves;
  • graudkopības objektus;
  • lauksaimniecības tehnikas remonta un glabāšanas objektus;
  • kokapstrādes uzņēmumus;
  • pārtikas pārstrādes uzņēmumus;
  • paaugstinātas bīstamības objektus;
  • objektus ar ugunsbīstamu vidi;
  • ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves;
  • objektus ar  sprādzienbīstamu vidi;
  • Sadarbojoties ar būvvaldi 2022.gadā iekļaut pārbaudāmo būvobjektu plānā III grupas būvobjektus, lai kontrolētu ugunsdrošības prasību ievērošanu.
 • VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas administratīvajā teritorijā:
  • Izglītības iestādes;
  • Paaugstinātas bīstamības objektus;
  • 5 stāvu daudzīvokļu dzīvojamās būves;
  • Kokapstrādes objektus;
  • III grupas un II grupas būvobjektus;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzību ir jāveic ne retāk kā reizi trijos gados;
  • Ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves;
  • Objektus, kuros valsts ugunsdrošības uzraudzība nav veikta 2020. un 2021.gadā.
 1. VUGD Kurzemes reģiona brigāde:
 • daudzdzīvokļu ēkas, individuālās dzīvojamās mājas;
 • saimniecības, lauksaimniecības, lopkopības objektus, pirtis;
 • publiskās ēkas, administratīvās ēkas, tirdzniecības ēkas, kultūras un atpūtas iestādes;
 • kokapstrādes un metālapstrādes objektus;
 • autoservisus;
 • ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves.

5. VUGD Zemgales reģiona brigāde:

 • objektus, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām atzīti par paaugstinātās bīstamības objektiem;
 • izglītības iestādes būves;
 • ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu būves, kurās vienlaicīgi paredzēts uzturēties vairāk kā 25 cilvēkiem;
 • viesnīcas un citas īslaicīgas apmešanās būves ar paredzēto gultas vietu skaitu lielāku par 10;
 • publiskas būves, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;
 • objektus ar sprādzienbīstamu vidi un kopējo platību lielāku par 500 m2;
 • kokapstrādes objektus ar kopējo platību lielāku par 500 m2;
 • objektus ar ugunsbīstamu vidi un kopējo platību lielāku par 1000 m2;
 • 12 stāvu un vairāk stāvu būves vai 50 metru un augstākās būves.