Ugunsdrošības uzraudzībaPrint

Ugunsdrošība

Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Diemžēl nereti par ugunsdrošību cilvēki sāk domāt vien tad, kad uzzina par traģiskām ugunsnelaimēm vai nelaime piemeklējusi pašus. Tikai tad arī saprotam, ka lielo traģēdiju izraisījis pat sākumā šķietami neliels ugunsdrošības normu pārkāpums vai pašu neuzmanība.

Cilvēkiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību ugunsdrošībai savos īpašumos, jo kā liecina statistika vairāk kā puse no ugunsgrēkiem valstī izceļas tieši dzīvojamajās mājās. Šeit ugunsgrēka iemesls var būt saistīts ar bojātām apkures ierīcēm vai to nepareizas ekspluatācijas, bojātas sadzīves elektrotehnikas izmantošana, tāpat neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā skaitā neuzmanīga smēķēšana vai bez uzraudzības atstātas sveces. Pievēršot pienācīgu uzmanību ugunsdrošībai, pastāv mazāka varbūtība izcelties ar uguni saistītām nelaimēm.

Ugunsdrošības prasību ievērošana palīdz novērst ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks ir izcēlies, ugunsdrošību prasību ievērošana sekmē ugunsgrēka dzēšanu, kā arī samazina nodarīto kaitējumu. "Ugunsdrošības noteikumos" paredzēts, ka no 2020.gada 1.janvāra katrā dzīvojamā mājā un dzīvoklī jābūt dūmu detektoram. Dzīvojamā mājā būs jābūt arī ugunsdzēsības aparātam. Gan dūmu detektors, gan ugunsdzēsības aparāts ugunsgrēka gadījumā var glābt ne vien īpašumu, bet pat cilvēka dzīvību! Piemēram, ja mājās būs dūmu detektors, tas sadūmojuma gadījumā naktī pamodinās dzīvokļa iemītniekus, vēstot par notikušo nelaimi.

Ugunsdrošība sniedz iespēju, ietaupīt gan finanšu līdzekļus ugunsgrēku dzēšanai un to seku likvidācijai, gan saudzēt mantisko vērtību bojāeju un glābt pašu svarīgāko - dzīvību!

Ugunsdrošības prasības

Ugunsdrošības prasības ir prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas. Šīs prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 19.februāra noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Projektējot un būvējot jaunas, renovējamas, rekonstruējamas un restaurējamas būves un to konstruktīvos elementus ir jāievēro ugunsdrošības prasības, kas noteiktas būvnormatīvos. Piemēram, minimālās ugunsdrošības prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””. Normatīvos aktus, kuros ir iekļautas ugunsdrošības prasības skatīt sadaļā „Tiesību akti”.

Ugunsdrošības uzraudzība

Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk — amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi).

Amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi pienākumi un tiesības

Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veic ugunsdrošības pārbaudes, ir šādi pienākumi:

1) iepriekš informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par plānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu;

2) pirms ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai vai tās pārstāvim nosaukt savu uzvārdu, amatu un uzrādīt dienesta apliecību;

3) pirms neplānotās ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas izsniegt par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai vai tās pārstāvim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu;

4) informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem;

5) uzdot par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai novērst normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus.

 

Veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības:

1) pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu objektos;

2) fotografējot un izdarot videoierakstus, fiksēt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus;

3) lūgt, lai tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai cits personu identificējošs dokuments;

4) apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;

5) izsniegt atzinumu par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

6) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir piekritīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

7) pieprasīt un bez maksas saņemt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;

8) pieprasīt, lai tiek veikta ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaude.

 

Ugunsdrošības pārbaude

Ugunsdrošības pārbaužu laikā amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēmpārbauda objekta atbilstību ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, veicot objekta teritorijas, būvju, ēku, telpu un iekārtu vizuālo apskati, izvērtējot ugunsaizsardzības sistēmu darba stāvokli, objekta nodrošināšanu ar ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdens apgādi, izskata nepieciešamo dokumentāciju u.c.

 

Atbildība par ugunsdrošību objektā

Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

 

Par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumi

Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa.

 

Fizisko personu pienākumi ugunsdrošības jomā

Fiziskajām personām ugunsdrošības jomā ir šādi pienākumi:

1) ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības;

2) ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

 

Personu administratīvā atbildība ugunsdrošības jomā

Pārkāpums

Naudas sods

Fiziskajām personām

Juridiskajām personām

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam

70 līdz 700 euro

350 līdz 7100 euro

Ugunsdrošības prasību neievērošana

30 līdz 280 euro

280 līdz 1400 euro

Atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā

140 līdz 430 euro

1400 līdz 4300 euro

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu

210 līdz 700 euro

2900 līdz 7100 euro

Kūlas dedzināšana

280 līdz 700euro

-

 

 

Sabiedrības informēšana un izglītošana

Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, informē un izglīto sabiedrību par veicamajiem pasākumiem ugunsdrošības jomā, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā.