Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments

"Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" (MEREPUV, 783153 — MEREPUV — UCPM-2017-PP-AG)

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno projektu "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" (MEREPUV, 783153 — MEREPUV — UCPM-2017-PP-AG). Vadošais partneris:  Norvēģijas civilās aizsardzības direktorāts Projekta partneri: VUGD Dienvdihollandes drošības reģions Dienvidi Valmieras pilsētas pašvaldība Oslo pilsētas pašvaldība Stavangeras pilsētas pašvaldība Bergenas pilsētas pašvaldība Dordrehtas pilsētas pašvaldība Projekta mērķis:  uzlabot pilsētu elastību elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, uzlabojot pašvaldību zināšanas par viņu lomu, kā arī identificējot  kapacitātes sociālo pamatfunkciju nodrošināšanai. Projekta realizācijas laiks : 10.01.2018. - 09.01.2020. Projekta kopējais finansējums:  801 887.14 EUR EUR (VUGD budžeta daļa – 33666.92 EUR) Projekta aktivitātes:  riska novērtējuma izstrāde attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumiem un to ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu Valmieras pilsētā ekspertu darba grupas sanāksmes nodevuma dokumenta sagatavošana un projekta rezultātu izplatīšana _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 24.janvārī Briselē (Beļģija) notika Eiropas Komisijas 2017.gada prevencijas un sagatavotības projektu konkursā apstiprināto projektu atklāšanas seminārs. Programmas pārstāvji informēja par projektu īstenošanas nosacījumiem, atskaišu sagatavošanas kārtību un elektroniskās sistēmas lietošanu. Semināra otrajā pusē dalībnieki prezentēja savus apstiprinātos projektus. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 12.februārī Rīga notika projekta atklāšanas sanāksme ar Norvēģijas civilās aizsardzības direktorāta un abu Latvijas projekta pārstāvju – VUGD un Valmieras pilsētas pašvaldības, dalību. Projekta vadošies partneri iepazīstināja klātesošos ar projekta pamatinformāciju, turpmāko aktivitāšu plānu un atbildības sadalījumu. Tāpat tika prezentēta iespējama metodoloģija riska novērtējuma veikšanai projekta ietvaros. Latvijas partneru pārstāvjiem bija iespēja dalīties savā pieredzē attiecība uz izmantojamām metodēm, kā arī iedalīto izpētes tematiku – elektroenerģijas padeves traucējumu ietekme uz veselības aprūpes sistēmas darbību pilsētās. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 14-15.martā Tonsbergā (Norvēģija) notika projekta ekspertu sanāksme. Sanāksmē partneri apstiprināja  metodoloģiju, kas tiks izmantota riska novērtējuma izstrādē attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumiem pilsētās. Sakarā ar to, ka visās projekta valstīs tiks pētīta elektroenerģijas padeves traucējumu ietekme uz veselības aprūpes sistēmu, tika noteikts, kādas organizācijas reģionālajā un nacionālajā līmenī varētu tikt iekļautas izstrādes procesā un kāds scenārijs varētu tikt izmantots. Sanāksmes noslēgumā projekta partneri prezentēja informāciju par savu dienestu, tā atbildības jomām un jautājumiem, atbildes uz kuriem ir plānots noskaidrot projekta ietvaros. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 8.-9.maijā Bergenā (Norvēģija) notika projekta ekspertu sanāksme. Šoreiz piedalījās visi projekta partneri, ieskaitot arī iesaistītās pilsētas. Pašvaldību pārstāvji sniedza informāciju par līdz šim paveikto projekta ietvaros, kā arī savu redzējumu par turpmākiem soļiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Iespēja uzstāties tika dota arī Valmieras pilsētas pašvaldībai, kurai šī projekta ietvaros būs jāveic risku novērtējums attiecībā uz veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu savā pilsētā elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā. Sanāksmē tika apstiprināts scenārijs, kas tiks izmantots riska novērtējuma izstrādē, kā arī izmantojamā metodoloģija. VUGD un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji apsprieda iespējas aktivitāšu īstenošanā piesaistīt arī citas organizācijas reģionālajā un nacionālajā līmenī. Tika izveidots turpmākās komunikācijas plāns starp projekta partneriem. Noslēgumā vadošais partneris sniedza informāciju par projekta budžeta jautājumiem, atskaišu sagatavošanu un tālāko aktivitāšu plānu. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 30.augustā Valmierā VUGD organizēja semināru par riska novērtējuma veikšanu Valmieras pilsētā attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumu ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu. Seminārā Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja uzdot jautājumus vairāku vietējo organizāciju pārstāvjiem – “Valmieras ūdens”, “Valmieras enerģija”, “Sadales tīkli”, VTU Valmiera, Valmieras pilsētas pašvaldības policija, Vidzemes reģionālā slimnīca. Semināra laikā tika analizēta organizāciju sagatavotība elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā un veidi, kā to ir iespējams uzlabot.  Iegūto informāciju pašvaldības pārstāvji izmantos riska novērtējuma izstrādē, kam metodoloģisko atbalstu VUGD amatpersonas sniegs vairāku sanāksmju laikā, kuras tiks organizētas līdz 2018.gada beigām. _________________________________________________________________________________________________________________________________   2019.gada 3.aprīlī Rīgā VUGD organizēja sanāksmi ar Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem lai apspriestu veikto riska novērtējumu attiecībā uz elektroenerģijas padeves traucējumu ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu Valmierā. Sanāksmes laikā tika pārrunāti svarīgākie secinājumi, kā arī tika lemts par rezultātu tālāko izplatīšanu. Tika pārrunāti VUGD labojumi un ieteikumi risku novērtēšanas dokumenta pilnveidošanai. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Augstākminētā informācija atspoguļo tikai autora viedokli un par to atbild vienīgi tās autors. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par informācijas iespējamo izmantošanu.

Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11)

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11). Vadošais partneris: Igaunijas glābšanas pārvalde Projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tartu Universitāte Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments Turku Universitāte Projekta mērķis: Uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai. Projekta realizācijas laiks: 01.01.2017. - 31.12.2018. Projekta kopējais finansējums:  531 006 EUR (VUGD budžeta daļa –73 291 EUR, ES līdzfinansējums – 46 936,5 EUR) Projekta mājaslapa - http://www.evaprem.eu/ Projekta aktivitātes:  Partnervalstu datu ievākšana un pašreizējās situācijas apzināšana; Modeļa izveide no pieejamiem/iesniegtajiem partnervalstu datiem; Papildus datu ievākšana (ar pētījuma palīdzību) un katras partnervalsts interesējošo problēmjautājumu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa; Modeļa novērtēšana, instrukciju sastādīšana un secinājumu aprakstīšana. _________________________________________________________________________________________________________________________________ Preses relīzes Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par ugunsdrošības prevenciju Latvijā  VUGD: Cilvēkiem ir interese par ugunsdrošību, bet tai neseko rīcība! _________________________________________________________________________________________________________________________________ Projekta ietvaros Latvijā veikta pētījuma rezultāti  (detalizētāku informāciju iespējams iegūt rakstot vugd.gov.lv prese ) _________________________________________________________________________________________________________________________________   2017.gada 23.martā Tallinā notika projekta EVAPREM atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākošos moduļa izstrādes soļus un tuvākos projekta pasākumus. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2017.gada 16.-17.augustā Rīga notika projekta EVAPREM sanāksme. Projekta partneri sniedza informāciju par ugunsdrošības prevenciju savās valstīs, savukārt Tartu universitātes pārstāvji informēja par modeļa izstrādes aktualitātēm. Sanāksmē tika runāts par pirmās atskaites sagatavošanu, kā arī par nākošam projekta sanāksmēm 2018.gadā. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2018.gada 24.-25.janvāri Viļņā (Lietuva) notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme. Projekta vadošais partneris - Igaunijas glābšanas pārvalde - iepazīstināja partnerus ar projekta aktualitātēm, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Katrs projekta partneris stāstīja par savu progresu aktivitāšu īstenošanā un par darbības plānu uz 2018.gadu. VUGD pārstāvji kopā ar Tartu universitātēs pētniekiem pārrunāja jau ievāktos datus par ugunsdrošības prevencijas pasākumiem Latvijā un izveidoja plānu nākošo pasākumu izvērtēšanai. _________________________________________________________________________________________________________________________________ No 2017.gada oktobra līdz 2018.gada janvārim tika veikts projektā paredzētais pētījums “Latvijas iedzīvotāju pieredze un uzskati par ugunsdrošības preventīvajiem pasākumiem”, kurā tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, 5 fokusgrupu diskusijas ar iedzīvotājiem un 10 dziļās intervijas. Pētījuma rezultāti tika nodoti Tartu universitātes pārstāvjiem to iekļaušanai kopīgajā prevencijas pasākumu novērtēšanas modelī, kura izstrāde turpināsies līdz 2018.gada rudenim. 2018.gada 31.martā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas telpās notika preses konference par pētījuma rezultātiem.  _____________________________________________________________________________________________ 2018.gada 17-19.septembrī Raumā (Somija) notika modeļa prezentācijas sanāksme. Igaunijas glābšanas pārvalde sniedza informāciju par 2.projekta perioda pārskatu, kas tika iesniegts programmai. Tika apspriestas izmaiņas projekta budžeta sadalījumā pa budžeta līnijām un partneriem. Tika apspriesta projekta rezultātu izplatīšanas stratēģija: informācija par projekta rezultātiem tiks ievietota projekta mājaslapā, tiks rakstīti zinātniskie raksti un izveidotas digitālas brošūras. Eiropas Savienības līmenī rezultāti tiks prezentēti modeļa prezentācijas konferencē, ko vadošais partneris organizē š.g. 23.oktobrī Briselē, kur tiks uzaicināti visu ES valstu pārstāvji un projekta partneri. Projekta noslēguma pasākumu vadošais partneris organizēs š.g. 12.-13.decembrī Tallinā. Tartu universitātes pētnieki iepazīstināja ar prevencijas pasākumu novērtēšanas moduļa sastāvdaļām un līdz šim sagatavoto rezultātu aprakstu, kā arī vienojās par veidu, kā pārskatāmi atspoguļot rezultātus. _____________________________________________________________________________________________ 2018.gada 23.oktobrī Briselē (Beļgija) Igaunijas glābšanas pārvaldeorganizēja modeļa prezentācijas konferenci ar mērķi iepazīstināt projekta neiesaistu ES valstu pārstāvjus ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. IGP iepazīstināja klātesošos ar projekta konsorcija dalībniekiem, mērķiem un aktivitātēm, kā arī informēja par savu pieredzi īstenojot šo projektu un iespējām izmantot iegūtos rezultātus preventīvo aktivitāšu veiksmīgākai plānošanai. Tartu universitātes pētnieki iepazīstināja ar metodoloģiju, kura tika izmantota modeļa izstrādei un sniedza pārskatu par iegūtajiem indikatoriem. Pieaicinātiem ekspertiem bija iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par modeļa pielietošanu citās jomās. Ar savu pieredzi modeļa izmantošanā iepazīstināja arī VUGD un Turku universitātes pārstāvji. Noslēgumā IGP izteica vēlmi attīstīt šī projekta ideju, arī turpmāk veicinot ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pētnieku organizāciju sadarbību. ____________________________________________________________________________________________ 2018.gada 12.-13.decembrī Tallinā (Igaunija) tika organizēta projekta noslēguma sanāksme. Sanāksmes laikā Igaunijas glābšanas pārvalde informēja par projekta gala atskaites sagatavošanas kārtību, kā arī vēl reiz uzsvēra nepieciešamību uzturēt visus projekta dokumentus kārtībā. Tartu un Turku universitāšu pārstāvji prezentēja pēdējo iegūto datu apkopojumu un to analīzi. Projekta partneriem bija iespēja izteikties par to, ar kādām grūtībām nācās saskarties projekta īstenošanas laikā, kā arī komentēt projekta gala rezultātu atbilstību savam redzējumam pirms projekta. Tāpat partneri izteicās par saviem plāniem izmantot projekta ietvaros iegūtos datus un pieredzi turpmāko prevencijas aktivitāšu plānošanai un izvērtēšanai. ____________________________________________________________________________________________ Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122)

Eiropas Komisijas Civilās Aizsardzības Finanšu Instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu „Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122).

PwD in disaster management cycle

22.01.2015

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” ( PwD in disaster management cycle ) ECHO/SUB/2014/691794 2014.gada 1.novembrī Eiropas Civilās aizsardzības Finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) uzsāka projekta „Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” ( PwD in disaster management cycle , ECHO/SUB/2014/691794) īstenošanu.

LLT

15.01.2014

Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmuma 2008/73/EK kritērijiem 2013.gada sākumā Latvijas un Lietuvas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīgas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības moduļa izveidi. 2013.gada 1.decembrī Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar partneriem no Lietuvas uzsāka projekta „Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT, ECHO/SUB/2013/661040) īstenošanu.

EUSBSR FLAGSHIP PROJECT 14.3

25.04.2012

European Union Strategy for the Baltic Sea Region Flagship Project 14:3 on Macroregional Risk Scenarios and Gap identification Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētais projekts „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3” (EUSBSR 14.3) īsteno ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 14 prioritātes 14.3 punktu, ko 2009. gada oktobrī apstiprināja Eiropas Padome.

Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 2 (BaltFloodCombat 2)

25.04.2012

Kopš 2009.gada janvāra triju Baltijas valstu glābšanas dienesti - Igaunijas glābšanas pārvalde , Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veido kopīgu plūdu seku likvidēšanas vienību sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros.

Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 1 (BaltFloodCombat 1)

25.04.2012

BaltFloodCombat ir Eiropas Savienības (ES) finansēts projekts, kas tiek īstenots sadarbojoties triju Baltijas valstu glābšanas dienestiem – Igaunijas glābšanas pārvaldei , Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamentam un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros. Eiropas Komisijas līdzfinansējums ir 80% no projekta budžeta. Pārējā daļa tiks proporcionāli ņemta no partnervalstu budžetiem. Projekta mērķis ir izveidot kopīgi apmācītu personālu ar drošu, efektīvu un modernu ekipējumu (starptautisku Augstas veiktspējas sūknēšanas moduli) –   plūdu seku likvidācijai katrā no Baltijas valstīm, reģistrējot to Eiropas Savienības kopējā datu bāzē.

Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments

25.04.2012

  Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānisma ietvaros atbalsta un papildina ES dalībvalstu rīcību vietējā, reģionālajā un valstu līmenī risku prevencijā, sagatavotībā un reaģēšanā uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Kad katastrofa skar kādu no valstīm ES vai ārpus tās, mehānisms mobilizē nepieciešamos operatīvos resursus, lai nodrošinātu ātru reakciju. Šajā sakarā Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts (DG ECHO) ik gadu publicē 2 projektu konkursus, lai atbalstītu aktivitātes, kas ir vērstas uz ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības un jūras piesārņojuma jomās.   Aktuālie projekti: 1. "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" (MEREPUV, 783153 — MEREPUV — UCPM-2017-PP-AG)  Realizētie projekti: 1.  Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11)  2.  Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 1  ( BaltFloodCombat 1) 3.  Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 2  ( BaltFloodCombat 2) 4.  Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā (EUSBSR Flagship Project 14.3) 5. Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā (PwD in disaster management cycle) 6. Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT) 7.  Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122) 8.  Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (From Gaps to Caps)