Latvijas prezidentūra iedzīvotājiem/Latvia's Presidency puts people first

Viens no sešiem cilvēkiem Eiropā ir ar kādu invaliditātes formu, daļa no viņiem informāciju nevar iegūt tradicionālā veidā – redzot vai dzirdot. Kā sadzirdēt viņu palīgā saucienus, kā informēt? Tieši modernās tehnoloģijas ir tās, kas var šādu problēmu atrisināt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas prezidentūras laikā, civilās aizsardzības jomā aktualizēja jautājumus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofās un par moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējām operatīvo dienestu darbā. 

One in six Europeans lives with some form of disability, and some of these people are unable to get information in the traditional way — by seeing or hearing. How can we hear their calls for help? How do we get information to them? Modern technology has the solutions to such problems. During the Latvian Presidency, the State Fire and Rescue Service has raised civil protection issues relating to the needs of people with disabilities during emergencies and the possibilities for fire and rescue services to use modern technology in their work.