Erudīcijas konkurss Jelgavas pilsētas 7.-8. klašu skolēniemPrint

05.03.2019

Aicinot skolēnus apzināties kūlas dedzināšanas postošo ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi, biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” organizē erudīcijas konkursu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 7.- 8. klašu skolēniem “Vides aizsardzība un mēs”. Kā galvenā balva konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ekskursijā uz Šauļiem Lietuvā.

Nolikums           Pieteikuma anketa

 

Erudīcijas konkursa Jelgavas pilsētas 7.-8. klašu skolēniem

“Vides aizsardzība un mēs”

NOLIKUMS

 

 1. Konkursa rīkotāji

Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pasūtījuma organizē erudīcijas konkursu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 7.- 8. klašu skolēniem “Vides aizsardzība un mēs” (turpmāk – Konkurss) Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" (DERMR, LLI-232) ietvaros.

 

 1. Konkursa mērķis

Konkursam ir šādi mērķi:

 • veidot skolēnu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, īpaši uzsverot kūlas dedzināšanas postošo ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi;
 • sekmēt skolēnu iesaistīšanos vides aizsardzībā ikdienā;
 • sekmēt skolēnu savstarpējo sadarbību un radošumu.

 

 1. Konkursa izsludināšana, norises periods
  1. Konkursa nolikums tiek publicēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā www.vugd.gov.lv un 5 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas tiek nosūtīts Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm, kas nodrošina pamatizglītības ieguvi 7.-8. klašu skolēniem.
  2. Konkursa norises periods – 2019. gada 1. marts – 2019. gada 15. maijs.

 

 1. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 7.-8. klašu skolēni. Dalībai konkursā reģistrējas visa klase.

 

 1. Pieteikšanās konkursam

Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas līdz 2019. gada 15. martam, aizpildot un elektroniski nosūtot uz adresi gmail.combaiba.bricis šī nolikuma 1. pielikumā esošo pieteikuma anketu.

 

 1. Konkursa norises kārtība
  1. Konkurss notiek latviešu valodā.
  2. Konkurss noritēs divās kārtās.
  3. Konkursa pirmajā kārtā katrai klasei, kas ir reģistrējusies, ir jāizstrādā radošs darbs - mājasdarbs (var izmantot dažādas tehnikas un paņēmienus) par tēmu “Kūlas ugunsgrēks”, un līdz 2019. gada 5. aprīlim jāiesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļā (Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001, kontaktpersona Viktorija Gribuste, tel. 29468106).
  4. Konkursa pirmajā kārtā iesniegtos darbus izvērtēs Konkursa organizētāja izveidota žūrija.
  5. Radošo mājasdarbu vērtēšanas kritēriji:
   • Oriģinalitāte;
   • Atbilstība tēmai;
   • Tēmas un idejas atspoguļojums, izklāsts;
   • Mākslinieciskā kvalitāte.
  6. Dalībai Konkursa otrajā kārtā tiks virzīti labākie darbi, pēc iespējamības nodrošinot, ka Konkursa otrajā kārtā ir pārstāvētas visas atbilstošās Jelgavas pilsētas izglītības iestādes, no kurām bija reģistrējušies dalībnieki.
  7. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti katrai klasei individuāli, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
  8. Konkursa otrā kārta notiks 2019. gada 26. aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļā.
  9. Dalībai Konkursa otrajā kārtā pirmās kārtas uzvarētāji izveido komandu 3 skolēnu sastāvā.
  10. Konkursa otrajā kārtā būs teorētiski un praktiski uzdevumi par vides aizsardzības jautājumiem.
  11.  Konkursa otrās kārtas vērtēšanu nodrošinās Konkursa organizatoru noteikti neatkarīgi eksperti.
  12. Konkursa otrās kārtas uzvarētājus eksperti noteikts pēc iegūto punktu skaita pēc visu uzdevumu izpildes. Konkursa uzvarētāji būs komanda, kas ieguvusi vislielāko punktu skaitu.

 

 1. Rezultātu paziņošana
  1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa otrās kārtas norises dienas noslēgumā – 2019. gada 26. aprīlī.
  2. Konkursa rezultāti tiks publicēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā www.vugd.gov.lv.

 

 1. Balvas
  1. Visi Konkursa dalībnieki (klases) tiks apbalvoti ar pateicības rakstiem par dalību Konkursā.
  2. Pēc Konkursa otrās kārtas norises balvas saņems:
  3. 1. vietas ieguvēji – klases ekskursija uz Lietuvu (Šauļu pilsēta un apkārtne)
  4. 2. un 3. vietas ieguvēji – veicināšanas balvas.

 

 1. Noslēguma jautājumi
  1. Organizētājs ir tiesīgs piesaistīt atbalstītājus un sponsorus konkursa organizēšanā un balvu fonda veidošanā.
  2. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde notiek saskaņā ar 2016. gada 4. maija regulu “Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)” un  2018. gada 5. jūlija likumu “Fizisko personu datu apstrādes likums” . Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi atspoguļot konkursa norisi.
  3. Jautājumus par Konkursu var uzdot, rakstot uz e-pastu gmail.combaiba.bricis vai zvanot pa tālruni 26326798. Atbilde tiks sniegta 2 darba dienu laikā.