Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 2018/2019Print

Integritāte un sabiedrības drošība

Šobrīd iedzīvotājus un valsts iestādes, it īpaši tiesībaizsardzības un civilās aizsardzības dienestus, Baltijas jūras reģionā vieno kopīga atbildība – kopējas sabiedrības drošības kultūras izveidošana. Latvijas mērķis ir veicināt saskaņotu rīcību visā reģionā, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem.

Pamatojoties uz pozitīvajiem rezultātiem, kas sasniegti iepriekšējo prezidentūru laikā, un, lai veicinātu šo procesu, Latvija prezidentūras laikā pievērsīsies šādiem jautājumiem:

  • Sadarbības uzlabošana civilās aizsardzības jomā reģionā, lai stiprinātu noturību ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos;
  • Cīņa pret cilvēku tirdzniecību, lai novērstu un mazinātu šī smagā nozieguma sekas;
  • Organizētās noziedzības apkarošana un robežu pārvaldības stiprināšana.

Pirmo no šiem jautājumiem koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kā atbildīgā Latvijas iestāde par darbu Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) darba grupā “Civilās aizsardzības tīkls”. 2017.gadā BJVP civilās aizsardzības ekspertu tīkls pieņēma “Kopējo nostāju par sadarbības uzlabošanu civilās aizsardzības jomā”, kas nosaka astoņas prioritātes nākamajiem gadiem.

Latvijas prezidentūra sekmēs divu prioritāšu īstenošanu: kopējās sabiedrības drošības kultūras veidošana un valstu centienu apvienošana, īstenojot ANO Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska mazināšanai. Lai to sekmētu, Latvija sadarbībā ar akadēmiskajām aprindām organizēs pirmo Baltijas jūras valstu sabiedrības drošības stiprināšanas kopienas konferenci, kuras mērķis ir veicināt lēmumu pieņēmēju tīkla attīstīšanu. Šādi pasākumi veicinās Baltijas jūras reģiona kļūšanu par drošāku visiem šeit dzīvojošajiem cilvēkiem.Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros noritēs šādi pasākumi:

2018.gada 8.-9.oktobris

Seminārs par pārrobežu spēju stiprināšanu ar CBRNE saistīto ārkārtas gadījumu pārvaldīšanu

 Informācija par semināru

2018.gada 21.-23.novembris

Dalība Eiropas Katastrofu riska mazināšanas forumā Itālijā

 

2018.gada 26.-27.novembris

Konference “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”

 Informācija par konferenci 

2018.gada 28.novembris

Vadības grupas sanāksme ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomā “Drošība” (PA Secure);

 

2019.gada 21.-22.februāris

BJVP civilās aizsardzības ekspertu sanāksme

 

2019.gada 29.-30.maijs

BJVP civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme

 

 

BJVP dibināta 1992.gada 5.-6. martā Kopenhāgenā un ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums un to veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Īslande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.

Plašāk par Baltijas jūras valstu padomi: http://www.cbss.org/ (angļu valodā)