Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmaPrint

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ir Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2014. - 2020. gadam. Programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales reģionu, programmas finansējums tiek piesaistīts Latgales un Zemgales reģiona brigāžu infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

Programmas mājaslapa

 

Publicitātes video

 

2007.-2013. gadu programmā realizētie projekti:

1.  Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247)

2.  Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022)

3. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)