"Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā" (SAFE SEA, ESTLAT18)Print

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (SAFE SEA, ESTLAT18).

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Igaunijas glābšanas pārvalde

Igaunijas mazo ostu attīstības centrs

Rojas novada dome

Engures novada dome

Salacgrīvas novada dome

Ventspils novada dome

Projekta mērķis: Uzlabot vides drošību Rīgas jūras līča un Irbes šauruma jūras un piekrastes ūdeņos, stiprinot sadarbību starp Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Projekta realizācijas laiks: 01.05.2017. - 31.12.2018.

Projekta kopējais finansējums: 547 815 EUR, no tā ERAF līdzfinansējums - 465 642,92 EUR   (VUGD budžeta daļa –176 000 EUR, ERAF līdzfinansējums – 149 600 EUR)

Projekta aktivitātes: 

- Pie jūras piebraucamo ceļu izbūve VUGD vajadzībām Rojā, Engurē, Salacgrīvā un Ventspilī;

- Darba standartprocedūras rokasgrāmatas izstrāde Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā;

- Tehnikas un aprīkojuma iegāde VUGD Rīgas reģiona pārvaldei, VUGD Kurzemes reģiona brigādei un VUGD Vidzemes reģiona brigādei: 6 jūras tipa laivas ar dzinēju uz piekabes, 6 glābšanas riņķi, 6 virves ar spoli, 30 hidrotērpi glābējiem, 14 hidrotērpi ūdenslīdējiem, 60 glābšanas vestes;

- 2 praktiskās mācības.

_________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Piekrastē uzsākts kopīgs projekts ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 16.jūnijā Ainažos notika projekta SAFE SEA atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākamo projekta vadības sanāksmju un darba standartprocedūras izstrādes sanāksmju vietas un laikus.

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 23.-24.augustā Kuresārē (Igaunija) notika projekta SAFE SEA darba standartprocedūras izstrādes sanāksmē. Tajā tika prezentētas Latvijas un Igaunijas reaģēšanas shēmas ar naftas noplūdēm saistīto dabas katastrofu gadījumā un dienestu pieredze šādu katastrofu apkarošanā. Sanāksmē tika apstiprināta darba standartprocedūras rokasgrāmatas struktūra, kā arī sadalīta atbildība starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Igaunijas Glābšanas pārvaldi par atsevišķo rokasgrāmatas sadaļu sagatavošanu

_________________________________________________________________________________________

2017.gada 20.septembrī Saulkrastos notika projekta SAFE SEA darba standartprocedūras izstrādes un projekta vadības sanāksmes. Sanāksmē tika pārrunāts rokasgrāmatas izstrādes progress. Plānots, ka izstrāde tiks pabeigta līdz šī gada beigām, savukārt materiālu dalīšana notiks nākošgad pavasarī. Sanāksmes otrajā daļā tika apkopota informācija par projekta pirmo periodu un tajā veikto progresu, kā arī apstiprināti turpmāko aktivitāšu izpildes termiņi.

_________________________________________________________________________________________

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.