Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments

Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11)

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11). Vadošais partneris: Igaunijas glābšanas pārvalde Projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tartu Universitāte Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments Turku Universitāte Projekta mērķis: Uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai. Projekta realizācijas laiks: 01.01.2017. - 31.12.2018. Projekta kopējais finansējums:  531 006 EUR (VUGD budžeta daļa –73 291 EUR, ES līdzfinansējums – 46 936,5 EUR) Projekta aktivitātes:  Partnervalstu datu ievākšana un pašreizējās situācijas apzināšana; Modeļa izveide no pieejamiem/iesniegtajiem partnervalstu datiem; Papildus datu ievākšana (ar pētījuma palīdzību) un katras partnervalsts interesējošo problēmjautājumu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa; Modeļa novērtēšana, instrukciju sastādīšana un secinājumu aprakstīšana. _________________________________________________________________________________________________________________________________ Preses relīzes Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par ugunsdrošības prevenciju Latvijā  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2017.gada 23.martā Tallinā notika projekta EVAPREM atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākošos moduļa izstrādes soļus un tuvākos projekta pasākumus. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2017.gada 16.-17.augustā Rīga notika projekta EVAPREM sanāksme. Projekta partneri sniedza informāciju par ugunsdrošības prevenciju savās valstīs, savukārt Tartu universitātes pārstāvji informēja par modeļa izstrādes aktualitātēm. Sanāksmē tika runāts par pirmās atskaites sagatavošanu, kā arī par nākošam projekta sanāksmēm 2018.gadā. _________________________________________________________________________________________________________________________________ Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122)

Eiropas Komisijas Civilās Aizsardzības Finanšu Instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu „Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122).

PwD in disaster management cycle

22.01.2015

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” ( PwD in disaster management cycle ) ECHO/SUB/2014/691794 2014.gada 1.novembrī Eiropas Civilās aizsardzības Finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) uzsāka projekta „Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” ( PwD in disaster management cycle , ECHO/SUB/2014/691794) īstenošanu.

LLT

15.01.2014

Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmuma 2008/73/EK kritērijiem 2013.gada sākumā Latvijas un Lietuvas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīgas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības moduļa izveidi. 2013.gada 1.decembrī Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar partneriem no Lietuvas uzsāka projekta „Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT, ECHO/SUB/2013/661040) īstenošanu.

EUSBSR FLAGSHIP PROJECT 14.3

25.04.2012

European Union Strategy for the Baltic Sea Region Flagship Project 14:3 on Macroregional Risk Scenarios and Gap identification Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētais projekts „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3” (EUSBSR 14.3) īsteno ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 14 prioritātes 14.3 punktu, ko 2009. gada oktobrī apstiprināja Eiropas Padome.

Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 2 (BaltFloodCombat 2)

25.04.2012

Kopš 2009.gada janvāra triju Baltijas valstu glābšanas dienesti - Igaunijas glābšanas pārvalde , Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veido kopīgu plūdu seku likvidēšanas vienību sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros.

Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 1 (BaltFloodCombat 1)

25.04.2012

BaltFloodCombat ir Eiropas Savienības (ES) finansēts projekts, kas tiek īstenots sadarbojoties triju Baltijas valstu glābšanas dienestiem – Igaunijas glābšanas pārvaldei , Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamentam un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros. Eiropas Komisijas līdzfinansējums ir 80% no projekta budžeta. Pārējā daļa tiks proporcionāli ņemta no partnervalstu budžetiem. Projekta mērķis ir izveidot kopīgi apmācītu personālu ar drošu, efektīvu un modernu ekipējumu (starptautisku Augstas veiktspējas sūknēšanas moduli) –   plūdu seku likvidācijai katrā no Baltijas valstīm, reģistrējot to Eiropas Savienības kopējā datu bāzē.

Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments

25.04.2012

  Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānisma ietvaros atbalsta un papildina ES dalībvalstu rīcību vietējā, reģionālajā un valstu līmenī risku prevencijā, sagatavotībā un reaģēšanā uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Kad katastrofa skar kādu no valstīm ES vai ārpus tās, mehānisms mobilizē nepieciešamos operatīvos resursus, lai nodrošinātu ātru reakciju. Šajā sakarā Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts (DG ECHO) ik gadu publicē 2 projektu konkursus, lai atbalstītu aktivitātes, kas ir vērstas uz ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības un jūras piesārņojuma jomās.   Aktuālie projekti: 1.  Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11)    Realizētie projekti: 1.  Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 1  ( BaltFloodCombat 1) 2.  Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 2  ( BaltFloodCombat 2) 3.  Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā (EUSBSR Flagship Project 14.3) 4. Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā (PwD in disaster management cycle) 5. Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT) 6.  Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122) 7.  Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (From Gaps to Caps)