Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11) Print

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11).

Vadošais partneris: Igaunijas glābšanas pārvalde

Projekta partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Tartu Universitāte

Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments

Turku Universitāte

Projekta mērķis: Uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai.

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2017. - 31.12.2018.

Projekta kopējais finansējums: 531 006 EUR (VUGD budžeta daļa –73 291 EUR, ES līdzfinansējums – 46 936,5 EUR)

Projekta aktivitātes: 

  • Partnervalstu datu ievākšana un pašreizējās situācijas apzināšana;
  • Modeļa izveide no pieejamiem/iesniegtajiem partnervalstu datiem;
  • Papildus datu ievākšana (ar pētījuma palīdzību) un katras partnervalsts interesējošo problēmjautājumu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa;
  • Modeļa novērtēšana, instrukciju sastādīšana un secinājumu aprakstīšana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par ugunsdrošības prevenciju Latvijā 

VUGD: Cilvēkiem ir interese par ugunsdrošību, bet tai neseko rīcība!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 23.martā Tallinā notika projekta EVAPREM atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākošos moduļa izstrādes soļus un tuvākos projekta pasākumus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 16.-17.augustā Rīga notika projekta EVAPREM sanāksme. Projekta partneri sniedza informāciju par ugunsdrošības prevenciju savās valstīs, savukārt Tartu universitātes pārstāvji informēja par modeļa izstrādes aktualitātēm. Sanāksmē tika runāts par pirmās atskaites sagatavošanu, kā arī par nākošam projekta sanāksmēm 2018.gadā.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada 24.-25.janvāri Viļņā (Lietuva) notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme. Projekta vadošais partneris - Igaunijas glābšanas pārvalde - iepazīstināja partnerus ar projekta aktualitātēm, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Katrs projekta partneris stāstīja par savu progresu aktivitāšu īstenošanā un par darbības plānu uz 2018.gadu. VUGD pārstāvji kopā ar Tartu universitātēs pētniekiem pārrunāja jau ievāktos datus par ugunsdrošības prevencijas pasākumiem Latvijā un izveidoja plānu nākošo pasākumu izvērtēšanai.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2017.gada oktobra līdz 2018.gada janvārim tika veikts projektā paredzētais pētījums “Latvijas iedzīvotāju pieredze un uzskati par ugunsdrošības preventīvajiem pasākumiem”, kurā tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, 5 fokusgrupu diskusijas ar iedzīvotājiem un 10 dziļās intervijas. Pētījuma rezultāti tika nodoti Tartu universitātes pārstāvjiem to iekļaušanai kopīgajā prevencijas pasākumu novērtēšanas modelī, kura izstrāde turpināsies līdz 2018.gada rudenim.

2018.gada 31.martā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas telpās notika preses konference par pētījuma rezultātiem. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.