Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11) Print

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11).

Vadošais partneris: Igaunijas glābšanas pārvalde

Projekta partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Tartu Universitāte

Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments

Turku Universitāte

Projekta mērķis: Uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai.

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2017. - 31.12.2018.

Projekta kopējais finansējums: 531 006 EUR (VUGD budžeta daļa –73 291 EUR, ES līdzfinansējums – 46 936,5 EUR)

Projekta aktivitātes: 

  • Partnervalstu datu ievākšana un pašreizējās situācijas apzināšana;
  • Modeļa izveide no pieejamiem/iesniegtajiem partnervalstu datiem;
  • Papildus datu ievākšana (ar pētījuma palīdzību) un katras partnervalsts interesējošo problēmjautājumu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa;
  • Modeļa novērtēšana, instrukciju sastādīšana un secinājumu aprakstīšana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par ugunsdrošības prevenciju Latvijā 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 23.martā Tallinā notika projekta EVAPREM atklāšanas sanāksme. Projekta partneri pārrunāja ar projekta vadību un projekta finanšu vadību saistītos jautājumus, kā arī apstiprināja nākošos moduļa izstrādes soļus un tuvākos projekta pasākumus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 16.-17.augustā Rīga notika projekta EVAPREM sanāksme. Projekta partneri sniedza informāciju par ugunsdrošības prevenciju savās valstīs, savukārt Tartu universitātes pārstāvji informēja par modeļa izstrādes aktualitātēm. Sanāksmē tika runāts par pirmās atskaites sagatavošanu, kā arī par nākošam projekta sanāksmēm 2018.gadā.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.